Tässä työssä esitellään Kelan etuuksien pitkän aikavälin yksilötason väestöjaotteluun perustuva ennustemalli. Mallia on käytetty Kelan hoitaman sosiaaliturvan pitkän aikavälin ennusteiden tekemiseen vuonna 2015 ja tämän työn tulokset perustuvat näihin laskelmiin.

Ennustemallin toimintaa esitellään sairauspäivärahan ennusteiden kautta. Sairauspäiväraha on osa lakisääteistä sairausvakuutusta ja sen tarkoituksena on korvata alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahat rahoitetaan osana työtulovakuutusta (joka on osa sairausvakuutusta) pääasiallisesti työnantajilta sekä palkansaajiltaja yrittäjiltä perittävillä vakuutusmaksuilla.

Ennustemalli perustuu yhtäältä etuuden tarkasteluun väestöryhmien sisällä ja toisaalta vastaavien ryhmien kokojen ennustamiseen ennustekaudelle. Tarkasteltavat ryhmät ovat työlliset, työttömät, eläkeläiset ja muut.

Mallin työllisyysennusteessa tarkasteltavien ryhmien kokojen kehityksen ennuste perustuu väestöennusteeseen, työssäkäyntitilastoon, tilastoon Suomen eläkkeensaajista ja työvoimatutkimukseen sekä ennusteoletuksiin. Työllisyysmalli antaa lisäksi ennusteen kansantalouden palkkasummalle ja bruttokansantuotteelle.

Sairauspäivärahan ennusteen tekeminen väestöryhmien kautta edellyttää tilastojen tarkastelun viemistä yksilötasolle. Tähän päästään jakamalla väestö yksilötasolla tarkasteltaviin ryhmiin.Tämä jako on tehty yhdistämällä yksilötason väestötilasto, verotustilasto ja tilasto Suomen eläkkeensaajista. Yhdistetyistä tiedoista voidaan päätellä jokaisen yksilön kuuluminen johonkin edellä mainituista ryhmistä. Yhdistämällä tähän yksilötason tietoon sairauspäivärahan yksilötason tilastot, voidaan kaikille ryhmille laskea sukupuoli- ja ikäryhmäkohtaiset todennäköisyydet sairauspäivärahan saamiselle, vuotuiset päivärahapäivien määrät ja päivärahojen suuruudet. Tekemällä oletukset näiden suureiden kehittymisestä ennustekaudella ja tuntemalla väestöryhmien koot työllisyysennusteen perusteella voidaan tehdä ennuste sairauspäivärahansaajien määristä ja etuusmenoista.

Etuusmeno- ja palkkasummaennusteen perusteella lasketaan edelleen työtulovakuutuksen – ja sitä kautta sairauspäivärahan – rahoittamiseen tarvittavat työnantajien sairasvakuutusmaksut sekä palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksut.

Ennustemallin esittelyn lisäksi työssä käydään läpi vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia sairauspäivärahaan ja sen rahoitukseen. Tässä tarkoituksessa on tehty kaksi laskelmaa:ilman eläkeuudistuksen vaikutuksia tehty pohjalaskelma ja eläkeuudistuksen sisältävä peruslaskelma.

Peruslaskelmassa eläkeuudistukseen liittyvä eläkeiän vaiheittainen nosto vähentää vanhuuseläkeläisten määrää ja kasvattaa työllisyyttä nykyisen alimman vanhuuseläkeiän jälkeisissä ikäluokissa. Toisaalta samalla kasvavat myös työkyvyttömyyseläkeläisten ja työttömien määrät. Työllisten määrän kasvu kasvattaa myös palkkasummaa ja bruttokansantuotetta. 

Olettamalla sairauspäivärahan suureiden jatkavan ennen alinta vanhuuseläkeikää havaittua kehitystään voidaan arvioida eläkeuudistuksen vaikutuksia sairauspäivärahaan. Tyypillisesti riski joutua sairauspäivärahalle ja korvattujen päivien määrä kasvavat iän mukana, mutta päivärahan suuruus hieman alenee vanhemmissa ikäluokissa. Eläkeuudistuksen myötä sairauspäivärahan saajamäärät ja kulut kasvavat huomattavasti suhteessa pohjalaskelmaan. Kulujen kasvu ylittää eläkeuudistuksesta johtuvan palkkasumman kasvun, jolloin peruslaskelman mukaiset etuuden rahoittamiseen vaadittavat vakuutusmaksut ovat pohjalaskelmaa suurempia.

Share Share Share