Johdanto

Yksityisten alojen eläkejärjestelmä toimii osittain rahastoivalla periaatteella, jossa pieni osa kunakin vuonna maksetuista työeläkemaksuista rahastoidaan tulevia vuosia varten ja loppuosa käytetään kyseisenä vuonna maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Tämä osittain rahastoiva tekniikka on toteutettu siten, että jako rahastoituun osaan ja jakojärjestelmällä kustannettavaan osaan tehdään yksittäisen eläkkeen tasolla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeissä. Ansaitun eläkkeen ja rahastoidun eläkkeen erotus on työeläkevakuuttajien yhteisesti kustannettavia eläkkeitä eli tasauseläkkeitä. Edellä mainittujen tasauseläkkeiden kustantaminen työeläkevakuuttajien kesken hoidetaan ns. tasausjärjestelmällä.

Työeläkemaksu ja siihen sisältyvä maksun tasausosa määritellään etukäteen ja turvaavasti, jolloin kunkin vuoden tasausmaksutulo ei ole aina täsmälleen toteutuneen tasauseläkemenon suuruinen. Eroa varten järjestelmässä on puskurirahasto, tasausvastuu, jonne tasausmaksutulon mahdollinen ylijäämä talletetaan tai josta sen vastaava alijäämä katetaan.

Tasausvastuun perustehtävä on puskuroida yhteisesti kustannettavaa eläkemenoa. Tälle puskuri-rahastolle on kuitenkin tullut aikojen saatossa myös monia muita tehtäviä.

Tässä työssä lähdetään liikkeelle tasausvastuun perustehtävästä 1960-luvulta ja tarkastellaan tasausvastuulle asetettujen muiden tehtävien ilmenemistä. Eri tehtävät näkyvät joko suoraan tasausvastuulle määritellyssä kaavassa tai ne on erilaisin tavoin kirjattu lainsäädäntöön ja sopimuksiin. Tässä työssä tarkastellaan tasausvastuuta työeläkeyhtiön näkökulmasta.

Abstract

The Finnish earnings-related pension system consists of pension systems for employees in the private and public sectors, pension systems for entrepreneurs and pension systems for some smaller special groups. The main responsibility for financing pension systems rests with employers and employees or entrepreneurs, but some pension systems also involve state aid.

The pension systems of private sector operate on the partially funded principle, where some of the pension contributions collected each year are put into a fund for future pensions, while the remainder is used to finance the pensions paid in that particular year. This partially funded technique is implemented so that the division into the funded component and the component covered by the pay-as-you-go system is made at the level of the individual pension in old-age and disability pensions. The difference between the pension earned and the pension in a fund consists of pooled components paid jointly by the pension insurers. The costs of the above pooled components are distributed among pension insurers using a pooling system.

The earnings-related pension contribution and the pooled component included in it are defined in advance, and in a prudent manner. This means that the income from the pooled components for each year is not always exactly equal to the pooled pension expenditure realized. For calculating the difference, the system has a buffer fund — provision for pooled claims — where any surplus on the pooled components is deposited or whence the corresponding deficit is covered.

The basic function of the provision for pooled claims has always been to serve as a buffer for jointly paid pension expenditure. However, over time, this buffer fund has also been given many other tasks.

This thesis examines the provision for pooled claims from the perspective of a pension insurance company. The scope is limited to examining the following tasks of pooling and their impacts on pooled claims:

  • securing the funding for the next year’s pooled pension expenditure (basic function)
  • cyclical buffer
  • supplementing the pension liability when actuarial principles change
  • provision and equalization of supplementary funds
  • equalization of the equity-linked buffer
  • supporting solvency in exceptional circumstances
  • equalization of the total pension premium.

The various functions of the provision for pooled claims are either very well defined in the formula for pooled claims in actuarial principles, or they follow the principles described in legislation or agreements.

Through the provision for pooled claims, it has been possible to manage many different tasks associated with the financing of the earnings-related pension system. However, the various tasks and the accentuated role of the pooling system as an important element for financing earnings-related pensions in the coming years mean that care must be taken when new tasks are assigned to the provision for pooled claims so that the existing tasks can be managed and financed by means of the pooling system.

Share Share Share