Vastuullinen vakuutusmatemaatikko huolehtii siitä, että yhtiössä sovellettavat matemaattiset menetelmät ovat asianmukaisia. Erityisesti hän huolehtii siitä, että sekä yhtiön vakuutusmaksut että yhtiön velka vakuutuksenottajille määräämistavaltaan ja määrältään noudattaa tiettyjä vaatimuksia.

Sanasta "aktuaari"

Vastuullinen matemaatikko huolehtii siitä, että yhtiössä sovellettavat matemaattiset menetelmät ovat asianmukaisia.

Nykysuomen sanakirjan mukaan aktuaari on "arkiston hoidosta t. tilastojen laatimisesta virastossa huolehtiva henkilö; vakuutusyhtiön matemaatikko". Näillä verkkosivuilla aktuaarilla tarkoitetaan vakuutusmatemaatikkoa.

Englantilainen aktuaari C.D. Daykin on kertonut, että Rooman vallan aikana actuarius näyttää olleen eräänlainen senaatin sihteeri ja että samanlainen virkamies, the actuary, on Englannin oikeuslaitoksessa ollut 1500- ja 1600-luvuilla ja vielä 1700-luvun alkupuolellakin. Kun Englannin "Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships" -vakuutusyhtiö vuonna 1762 perustettiin, otettiin sinnekin "aktuaari", ei kuitenkaan matemaatikoksi, vaan johtokunnan sihteeriksi ja kirjanpitäjäksi. Matemaattiset laskelmat tehneellä miehellä ei ollut aktuaarin titteliä, mutta ensimmäinen matemaatikkoaktuaari nimitettiin vuonna 1775.

Meidän lainsäädännössämme aktuaari vaihtui vuoden 1980 vakuutusyhtiölaissa vakuutusmatemaatikoksi.

(Lähde: Arvo Junnila: Vakuutusmatematiikka Suomessa 1922-1992, ISBN 952-90-5660, sivu 167)

Aktuaaritoiminto ja vastuullinen matemaatikko

Vakuutusyhtiölaissa säädetään, että vakuutusyhtiössä tulee olla aktuaaritoiminto ja vastuullinen vakuutusmatemaatikko.

Vastuulliselta vakuutusmatemaatikolta edellytetään sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymää vakuutusmatemaatikon (SHV) tutkintoa tai vakuutusyhtiölaissa mainituissa erityistapauksissa vakuutusmatemaatikkoon rinnastettavaa kelpoisuutta.

SHV-vakuutusmatemaatikon kelpoisuuden toteaa sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta. Kelpoisuuden vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkinnosta kerrotaan enemmän verkkosivujen koulutusosiossa.

Aktuaaritoiminto puolestaan on annettava sellaisten henkilöiden hoidettavaksi, joilla on vakuutusyhtiön liiketoimintaan liittyviin riskeihin nähden riittävät tiedot vakuutus- ja finanssimatematiikasta ja riittävä ammattipätevyys. Vaikka aktuaaritoiminnolta vastaavalta henkilöltä ei vaadita SHV-matemaatikon kelpoisuutta, henkilöllä, jolla on tämä pätevyys, useimmiten jo on aktuaaritoiminnosta vastaavalta vaadittava pätevyys, jos hän on opinnoissaan erikoistunut yhtiön liiketoimintaan. Aktuaaritoiminnosta vastaava ja vastuullinen vakuutusmatemaatikko voivat olla sama henkilö.

Aktuaaritoiminto voi koostua useista organisaatioyksiköistä tai niiden osista. 

Vastuullisen matemaatikon työtehtävät

Vastuullinen matemaatikko osallistuu yleensä varsin laajasti aktuaaritoiminnon eri tehtäviin ja usein myös vastaa itse toiminnosta. Hänelle on kuitenkin sälytetty myös erityistehtäviä.

Vastuullisen vakuutusmatemaatikon on tehtävä riskienhallintaa ja sijoitustoimintaa varten yhtiön hallitukselle selvitys vastuuvelan luonteen ja tuottovaateen sekä vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpidon asettamista vaatimuksista sekä yhtiön vakuutusteknisten riskien hallinnan asianmukaisuudesta. Hänellä on itsenäinen oikeus ja velvollisuus tehdä yhtiön hallitukselle esitys asiantilan korjaamisesta ja myös oikeus seurata, mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt hänen esityksensä johdosta.

Vastuullinen vakuutusmatemaatikko seuraa käytännössä vakuutusliikkeen ja sijoitustoiminnan riskejä ja myös riskiliikkeen heilahteluja sekä yhtiön riskinkantokykyä. Havaitsemistaan ongelmista aktuaarin on tehtävä hallitukselle esitys siitä mitä asian korjaamiseksi olisi tehtävä. Aktuaarin velvollisuus on valvoa näiden ongelmien korjaamista ja siten oikeus saada tieto siitä, mihin hallitus on ryhtynyt hänen esityksensä vuoksi.

Aktuaaritoiminnon työtehtävät

Aktuaaritoiminnossa aktuaarit huolehtivat erilaista yhtiön vastuuvelan laskentaan liittyvistä vakuutusteknisistä asioista ja osallistuvat merkittävällä panoksella riskienhallintaan.Vastuuvelan osalta aktuaarit koordinoivat sekä kirjanpidollisen vastuuvelan että vakavaraisuuslaskennassa tarvittavan markkinaehtoisen vastuuvelan laskemista ja raportoivat edelleen yhtiön hallitukselle, kuinka luotettava ja asianmukainen laskenta on.

Aktuaari laatii korvausvastuun ja vakuutusmaksuvastuun sekä tasoitusvastuun laskuperusteet annettujen ohjeiden ja määräysten periaatteiden mukaisesti. Aktuaarien tulee varmistaa laskennassa käytettyjen menetelmien ja mallien sekä tehtyjen oletusten asianmukaisuus ja arvioida laskennassa käytettyjen tietojen riittävyyttä ja laatua. Erityinen huomio kiinnitetään yksinkertaistettujen menetelmien käyttöön ja tietojen approksimointiin.

Laadittavat laskuperusteet perustuvat aktuaarin tekemiin vakuutusliikkeen ja erityisesti vastuuvelan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteisiin ja analyyseihin. Runsasvahinkoisten vuosien vahinkomenon tasaamiseksi vastuuvelkaan kuuluva vahinkovakuutusyhtiön tasoitusvastuu on arvioitava ottaen huomioon vakuutusliikkeen kehitys epävarmuustekijöineen.

Riskienhallinnan osalta aktuaarien tulee mm. antaa lausunto yhtiön vakuutuspolitiikasta ja jälleenvakuutusjärjestelyistä. Lisäksi aktuaarit osallistuvat nk. riski- ja vakavaraisuusarvion laatimiseen. Aktuaari seuraa myös yhtiön vakavaraisuutta.

Aktuaarien erityistehtävät työeläkejärjestelmässä

Vakuutusyhtiöiden lisäksi vakuutuskassoissa ja eläkesäätiöissä on säädetty aktuaarinkelpoisuuden omaavan henkilön suoritettavaksi näiden yhteisöjen vakuutustekniset laskelmat tilinpäätöstä varten sekä määräajoin vakuutustekniset tutkimukset yhteisön tilasta.

Työeläkevakuuttamisen piirissä toimivat aktuaarit laativat myös kustannustenjakoon liittyvät viralliset laskelmat ja muut TyEL:n edellyttämät vakuutustekniset laskelmat.

Työeläkevakuutusyhtiöissä on aktuaaritoiminto, vaikka lainsäädäntö ei tätä varsinaisesti edellytä. 

Muut aktuaarien työtehtävät

Aktuaareilla on usein myös roolinsa jo vakuutuksia hinnoiteltaessa. Vakuutustuotteen hinnoittelussa arvioidaan vakuutuksenottajaryhmien tai vakuutuskohteen riskien suuruutta. Ammattitaitoa tarvitaan nimenomaan riskien ja ympäristössä tapahtuvien muutosten seurannassa sekä niihin oikea-aikaisessa reagoimisessa.

Varsinaisten tehtäviensä ohella aktuaarit toimivat käytännössä yhtiöiden matemaattisina asiantuntijoina hyvin erilaisissa yhteyksissä. Vakuutusalaa koskevissa suunnitelmissa, toimikunnissa ja työryhmissä tarvitaan aktuaarien asiantuntemusta.

Laatimansa laskelmat ja selvitykset aktuaarin on esitettävä riittävän selkeässä muodossa ja perusteltava esityksensä päätöksentekijöille.

Aktuaarien on seurattava vakuutustekniikan ja alan lainsäädännön kehitystä. Osallistumalla alan seminaareihin ja kongresseihin aktuaarit voivat laajentaa tietojaan ja hyödyntää niitä työtehtävissään.

Share Share Share