Vakuutusmatemaatikon tutkinto

Suomessa toimivan vakuutusmatemaatikon tulee ymmärtää Suomen vakuutusmarkkinoiden ja lainsäädännön erityispiirteet. Vakuutusyhtiössä toimiminen taas edellyttää aktuaarin roolin ja vastuiden ymmärtämistä.

SHV-tutkinto pohjautuu Actuarial Association of Europen hyväksymään opetussuunnitelmaan (Core Syllabus), johon Suomen Aktuaariyhdistys on sitoutunut. Viimeisin Groupe Consultatifin opetussuunnitelma on vuodelta 2011. Core Syllabus on puitesuunnitelma, ja yhdistykset päättävät omasta opetussuunnitelmastaan itsenäisesti.

Vakuutusmatemaatikolta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, jossa syventävät opinnot on suoritettu matematiikassa, tai muuta vastaavat vaatimukset täyttävää ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi osana perustutkintoa tai muuten on suoritettava vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan erikseen määräämät yliopistokurssit. Tutkintolautakunnalle suoritetaan täydentäviä kokeita sekä kirjoitetaan harjoitustyö. Lisäksi edellytetään käytännön kokemusta.

Perustutkinto

Perustutkinnon tavoitteena on varmistaa, että vakuutusmatemaatikolla on riittävät tieteelliset valmiudet ja kielelliset taidot seurata alan kehitystä sekä kommunikoida muiden vakuutusmatemaatikkojen kanssa.

Tämän mukaisesti vakuutusmatemaatikolta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy syventävät opinnot matematiikassa, tai muu vastaavat vaatimukset täyttävä lautakunnan hyväksymä akateeminen tutkinto.

Yliopistoissa suoritettavat kurssit

Yliopistoissa suoritettavien kurssien, jotka voivat sisältyä perustutkintoon, tavoitteena on antaa teoreettiset ja käytännön matemaattiset sekä kansantaloustieteen perusvalmiudet. Tämän mukaisesti SHV-tutkintovaatimuksiin kuuluvat seuraavat kurssit:

 1. Henkivakuutusmatematiikka (Helsingin yliopiston kurssi tai sisällöltään vastaava muu kurssi). Helsingin yliopiston kurssin keskeisenä kurssikirjana on ollut Henkivakuutusmatematiikka (Martti Pesonen, Pentti Soininen ja Tapani Tuominen), sen 3. uudistettu painos. Kirjaa julkaisee Finva.
 2. Riskiteoria (Helsingin yliopiston kurssi tai sisällöltään vastaava)
 3. Sijoitustoiminnan tai rahoituksen matematiikan syventäviä opintoja vähintään 8 opintopistettä
 4. Todennäköisyyslaskennan vähintään 8 opintopisteen suoritus joko kohdan a) tai kohdan b) mukaisesti
  a) Todennäköisyyslaskentaa tai todennäköisyysteoriaa käsittelevä matematiikan syventävien opintojen kurssi,
  b) Aineopintojen todennäköisyyslaskennan kurssi ja matemaattisen tilastotieteen syventävien opintojen kurssi
 5. Edellisten lisäksi suorituksia vähintään 16 opintopistettä tilastotieteen tai stokastiikan alalta, joissa tilastotiedettä on oltava vähintään 8 opintopistettä. Esimerkkejä sopivista tilastotieteen kursseista ovat
  a) matemaattinen tilastotiede (matematiikan tai tilastotieteen kurssi),
  b) aikasarja-analyysi,
  c) regressioanalyysi,
  d) tilastotieteen peruskurssi.
  Stokastiikan kurssiksi sopii esimerkiksi stokastiset prosessit, stokastinen analyysi tai todennäköisyyslaskenta.
 6. Kansantaloustieteen peruskurssi (sivuaineopiskelijoille tarkoitettu kurssi riittää).

Tutkintolautakunnalle suoritettavat kokeet ja harjoitustyö

Vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan yhteystiedot ja kokeisiin ilmoittautuminen: 

Emmi Äärynen, sihteeri:
[email protected]
p. 0295 163 517

Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä tutkintolautakunta on määritellyt tutkintovaatimukset, jotka sisältävät neljä koetta ja kirjallisen harjoitustyön. Kokeiden tutkintovaatimukset ovat seuraavat:

Kokeiden tenttipäivät ilmoitetaan ”SHV-kokeet”-verkkosivulla. Kokeiden jälkeen sivua täydennetään koekysymyksillä lyhyine vastauksineen.

Kokeisiin valmistaudutaan itseopiskeluna. Jokaisesta neljästä osa-alueesta järjestetään koetilaisuus kerran vuodessa. Tutkintolautakunnalle suoritettaviin kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään kuukautta ennen tenttiä tutkintolautakunnan sihteerille. Muuta ilmoittautumismenettelyä tutkinnon suorittamiseen ei sisälly.

Tutkintovaatimusten yhteydessä mainittu tukimateriaali auttaa koealueen asiakokonaisuuden hallintaa, mutta tukimateriaalin pohjalta ei laadita tenttikysymyksiä. Säädökset edellytetään tunnettaviksi sellaisina kuin ne olivat voimassa tenttivuoden alussa, jollei yksityiskohtaisissa tenttivaatimuksissa toisin mainita.

Harjoitustyö

Harjoitustyön ja esitelmän tavoitteena on harjaannuttaa vakuutusmatemaattisten ideoiden, tulosten ja perustelujen suulliseen ja kirjalliseen esittämiseen. Harjoitustyö on kirjoitettava huolitellulla tyylillä. Harjoitustyön aihe on sovittava etukäteen tutkintolautakunnan kanssa. Työhön liittyy esittely vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnalle.

Harjoitustyö on enintään 20 sivun mittainen raportti (pl. liitteet) tarkasti rajatusta vakuutusmatemaattisesta aiheesta. Lähtökohtaisesti harjoitustyön esitystavan on oltava sellainen, että aktuaarien lisäksi muutkin vakuutusalan asiantuntijat kykenevät seuraamaan esitystä. Harjoitustyön tulee sisältää englanninkielinen abstrakti.

Lautakunnan kanssa voi etukäteen sopia myös laajemman harjoitustyön tekemisestä. Tavoitteena on tällöin aktuaarialan tutkimuksen tekeminen, konferenssiesitelmän pitäminen tai oppimateriaalin laatiminen. Kysymykseen tulevat aiheet ovat riskiteorian tai vakuutusmatematiikan käytännön sovellukset tai tieteellisluontoinen ja uutta tietoa tuottava tutkielma. Suositus työn laajuudelle on alle 100 sivua.

Harjoitustyö esitellään suullisesti SHV-lautakunnan kokouksessa. Esityksen ohjepituus on 12 minuuttia ja maksimikesto 15 minuuttia. Maksimikestoa pidempi esitys voi johtaa sen hylkäämiseen, joten kiinnitäthän huomiota esityksen kestoon siihen valmistautuessasi.

SHV-lautakunnan aihe-ehdotuksia harjoitustyöksi. Olethan yhteydessä SHV-lautakunnan sihteeriin, jos haluaisit valita näistä jonkin aiheeksesi.

Käytännön työharjoittelu

SHV-tutkinto antaa hyvät perusvalmiudet toimia vakuutusmatemaatiikkona. Tutkinto ei kuitenkaan voi antaa kaikkia käytännön valmiuksia. Näin ollen tutkinnossa edellytetään vuoden työskentely vakuutusyhtiön tai eläkelaitoksen vakuutusmatemaattisella tai vastaavalla osastolla tai muu vuoden mittainen työskentely vakuutusmatemaatikon tutkinnon suorittaneen henkilön valvonnassa vakuutusmatemaattisissa tehtävissä.

Menettely SHV-oikeuksien ja täysjäsenyyden hakemiseksi

Kun edellä mainitut opinnot on suoritettu ja harjoitustyö hyväksytty, tulee hakijan SHV-oikeudet saadakseen toimittaa vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan sihteerille kopio korkeakoulun tutkintotodistuksesta, opintosuoritusote ja kopiot mahdollisesti erikseen suoritetuista tenteistä sekä työtodistus. Lisäksi tulee toimittaa suostumus SHV-harjoitustyön verkkojulkaisuun.

Sosiaali- ja terveysministeriölle suoritetuista tenteistä ja SHV-harjoitustyön hyväksymisestä tieto on sihteerillä.

Vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta toteaa SHV-kelpoisuuden ja esittää sosiaali- ja terveysministeriölle SHV-oikeuksien myöntöä. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa todistuksen SHV-oikeuksista. Tämän jälkeen vakuutusmatemaatikolla on oikeus käyttää nimitystä SHV-vakuutusmatemaatikko.

Saadakseen Suomen Aktuaariyhdistyksen täysjäsenyyden SHV-oikeudet saaneen tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille sitoumus eettisten sääntöjen noudattamiseen. Allekirjoitettavan sitoumuksen saa yhdistyksen sihteeriltä. Tällöin jäsen voi kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimensä yhteydessä nimikettä "Fellow of the Actuarial Society of Finland" tai tätä vastaavaa kirjainyhdistelmää FASF.

Share Share Share