Vakuutusmatemaatikon tutkinto

Suomessa toimivan vakuutusmatemaatikon tulee ymmärtää Suomen vakuutusmarkkinoiden ja lainsäädännön erityispiirteet. Vakuutusyhtiössä toimiminen taas edellyttää aktuaarin roolin ja vastuiden ymmärtämistä.

SHV-tutkinto pohjautuu Actuarial Association of Europen hyväksymään koulutuskehikkoon (Core Syllabus). Viimeisin koulutuskehikko on vuodelta 2019. Core Syllabus on puitesuunnitelma, ja kussakin maassa omasta opetussuunnitelmasta päätetään itsenäisesti.

Vakuutusmatemaatikolta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, jossa syventävät opinnot on suoritettu matematiikassa, tai muuta vastaavat vaatimukset täyttävää ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi osana perustutkintoa tai muuten on suoritettava vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan erikseen määräämät yliopistokurssit. Tutkintolautakunnalle suoritetaan täydentäviä kokeita sekä kirjoitetaan harjoitustyö jonka esittämisellä testataan tutkittavan esittämis- ja esiintymistaitoja. Lisäksi edellytetään käytännön työkokemusta.

Perustutkinto

Perustutkinnon tavoitteena on varmistaa, että vakuutusmatemaatikolla on riittävät tieteelliset valmiudet ja kielelliset taidot seurata alan kehitystä sekä kommunikoida muiden vakuutusmatemaatikkojen ja aktuaaripalvelujen käyttäjien kanssa.

Tämän mukaisesti vakuutusmatemaatikolta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy syventävät opinnot matematiikassa, tai muu vastaavat vaatimukset täyttävä lautakunnan hyväksymä akateeminen tutkinto.

Yliopistoissa suoritettavat kurssit

Yliopistoissa suoritettavien kurssien, jotka voivat sisältyä perustutkintoon, tavoitteena on antaa teoreettiset ja käytännön matemaattiset sekä kansantaloustieteen perusvalmiudet. Tämän mukaisesti SHV-tutkintovaatimuksiin kuuluvat seuraavat kurssit:

 1.  Syventävien opintojen henkivakuutusmatematiikan vähintään 8 opintopisteen kurssi
 2.  Syventävien opintojen riskiteorian vähintään 8 opintopisteen kurssi
 3. Sijoitustoiminnan tai rahoituksen matematiikan syventäviä opintoja vähintään 8 opintopistettä
 4. Todennäköisyyslaskennan vähintään 8 opintopisteen suoritus joko kohdan a) tai kohdan b) mukaisesti
  a) Todennäköisyyslaskentaa tai todennäköisyysteoriaa käsittelevä matematiikan syventävien opintojen kurssi,
  b) Aineopintojen todennäköisyyslaskennan kurssi ja matemaattisen tilastotieteen syventävien opintojen kurssi
 5. Edellisten lisäksi suorituksia vähintään 16 opintopistettä tilastotieteen tai stokastiikan alalta, joissa tilastotiedettä on oltava vähintään 8 opintopistettä. Esimerkkejä sopivista tilastotieteen kursseista ovat
  a) matemaattinen tilastotiede (matematiikan tai tilastotieteen kurssi),
  b) aikasarja-analyysi,
  c) regressioanalyysi,
  d) tilastotieteen peruskurssi.
  Stokastiikan kurssiksi sopii esimerkiksi stokastiset prosessit, stokastinen analyysi tai todennäköisyyslaskenta.
 6.  Kansantaloustieteen perusopintoja vähintään 8 opintopistettä (sisältäen mikro- ja makrotalousteoriaa).
 7. Vähintään 4 opintopisteen kurssi tekoälystä ja/tai koneoppimisesta. Esimerkkejä sopivista kursseista ovat johdatus koneoppimiseen, johdatus tekoälyyn, tekoäly- ja koneoppiminen, johdatus tekoälyn taustalla olevaan matematiikkaan sekä introduction to machine learning.

Kukin edellä esitetty kohta voidaan kattaa useammallakin kuin yhdellä kurssilla, jos kurssit kokonaisuutena täyttävät kyseisessä kohdassa esitetyn vaatimuksen sisällön, tason ja opintopistemäärien osalta. Yhtä suoritettua kurssia ei voi jakaa vaatimusten useampaan kohtaan vaan yksittäinen kurssi voidaan lukea vain yhteen tutkintovaatimusten kohtaan. 

Edellä kohtiin 6 ja 7 liittyy siirtymäaika, kts. vaatimusten loppu.

Tutkintolautakunnalle suoritettavat kokeet ja harjoitustyö

Vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan yhteystiedot ja kokeisiin ilmoittautuminen: 

Emmi Äärynen, sihteeri:
[email protected]
p. 0295 163 515

Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä tutkintolautakunta on määritellyt tutkintovaatimukset, jotka sisältävät neljä koetta ja kirjallisen harjoitustyön. Kokeiden tutkintovaatimukset ovat seuraavat:

Kokeiden tenttipäivät ilmoitetaan ”SHV-kokeet”-verkkosivulla. Kokeiden jälkeen sivua täydennetään koekysymyksillä lyhyine vastauksineen.

Kokeisiin valmistaudutaan itseopiskeluna. Jokaisesta neljästä osa-alueesta järjestetään koetilaisuus kerran vuodessa. Tutkintolautakunnalle suoritettaviin kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään kuukautta ennen tenttiä tutkintolautakunnan sihteerille. Muuta ilmoittautumismenettelyä tutkinnon suorittamiseen ei sisälly.

Tutkintovaatimusten yhteydessä mainittu tukimateriaali auttaa koealueen asiakokonaisuuden hallintaa, mutta tukimateriaalin pohjalta ei laadita tenttikysymyksiä. Säädökset edellytetään tunnettaviksi sellaisina kuin ne olivat voimassa tenttivuoden alussa, jollei yksityiskohtaisissa tenttivaatimuksissa toisin mainita.

Harjoitustyö

Harjoitustyön ja esitelmän tavoitteena on harjaannuttaa vakuutusmatemaattisten ideoiden, tulosten ja perustelujen suulliseen ja kirjalliseen esittämiseen. Harjoitustyö on kirjoitettava huolitellulla tyylillä. Harjoitustyön aihe on sovittava etukäteen tutkintolautakunnan kanssa. Työhön liittyy esittely vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnalle.

Harjoitustyö on enintään 20 sivun mittainen raportti (pl. liitteet) tarkasti rajatusta vakuutusmatemaattisesta aiheesta. Lähtökohtaisesti harjoitustyön esitystavan on oltava sellainen, että aktuaarien lisäksi muutkin vakuutusalan asiantuntijat kykenevät seuraamaan esitystä. Harjoitustyön tulee sisältää englanninkielinen abstrakti.

Lautakunnan kanssa voi etukäteen sopia myös laajemman harjoitustyön tekemisestä. Tavoitteena on tällöin aktuaarialan tutkimuksen tekeminen, konferenssiesitelmän pitäminen tai oppimateriaalin laatiminen. Kysymykseen tulevat aiheet ovat riskiteorian tai vakuutusmatematiikan käytännön sovellukset tai tieteellisluontoinen ja uutta tietoa tuottava tutkielma. Suositus työn laajuudelle on alle 100 sivua.

Harjoitustyö esitellään suullisesti SHV-lautakunnan kokouksessa. Esityksen ohjepituus on 12 minuuttia ja maksimikesto 15 minuuttia. Maksimikestoa pidempi esitys voi johtaa sen hylkäämiseen, joten esitykseen valmistautuvan kannattaa etukäteen kiinnittää huomiota esityksen kestoon.

SHV-lautakunnan aihe-ehdotuksia harjoitustyöksi. Olethan yhteydessä SHV-lautakunnan sihteeriin, jos haluaisit valita näistä jonkin aiheeksesi.

Käytännön työharjoittelu

SHV-tutkinto antaa hyvät perusvalmiudet toimia vakuutusmatemaatikkona. Tutkinto ei kuitenkaan voi antaa kaikkia käytännön valmiuksia. Näin ollen tutkinnossa edellytetään kolmen vuoden työskentelyä vakuutusyhtiön tai eläkelaitoksen vakuutusmatemaattisella tai vastaavalla osastolla tai muu kolmen vuoden mittainen työskentely vakuutusmatemaatikon tutkinnon suorittaneen henkilön valvonnassa vakuutusmatemaattisissa tehtävissä.

Edellä esitettyyn vaatimukseen kolmen vuoden työskentelystä liittyy siirtymäaika, kts. vaatimusten loppu.

Suoritusjärjestys

Suoritukset voi tehdä missä järjestyksessä tahansa. Kuitenkin tutkintolautakunnan tenteissä oletetaan tutkintovaatimusten yliopistossa suoritettavat kurssit tunnetuiksi.

Lautakunnalle tehtävien suoritusten arvostelu

Lautakunnalle tehtävän tentin läpäisemiseksi vaaditaan yli puolet tentin enimmäispistemäärästä. Hyväksytyt suoritukset arvostellaan arvosanoilla approbatur, cum laude approbatur ja laudatur. (Jos tentin enimmäispistemäärä on esimerkiksi 100 pistettä, ovat arvosanojen rajat approbatur: 50.5-65.5 pistettä, cum laude approbatur: 66-79.5 pistettä, laudatur 80-100 pistettä.)

Lautakunnalle tehtävästä hyväksytystä harjoitustyöstä ei anneta arvosanaa.

Tutkinnon kustannukset

Lautakunnalle tehtävistä suorituksista ei peritä mitään maksuja.

Kun tutkintoa suorittava henkilö on tehnyt kaikki vaadittavat suoritukset, esittää vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta sosiaali- ja terveysministeriölle, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi tutkintotodistuksella ko. henkilön täyttävän sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon kelpoisuusvaatimukset. Sosiaali- ja terveysministeriö perii vakuutusmatemaatikon kelpoisuuden vahvistamisesta annettavasta todistuksesta sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suorit-teista annetun asetuksen (854/2021) 2 §:n 9 kohdan mukaisen maksun 750 euroa.

Tilastotietoa

Vuosina 2011-2020 shv-tutkinon suoritti 42 henkilöä ja vuosina 2001-2020 87 henkilöä. Kaikkiaan shv-tutkinnon on suorittanut 191 henkilöä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Alla on tentin vuosina 2011-2020 läpäisseiden osuus eri tenteissä (laskettuna vastauspaperit palauttaneista):

tentti tenttisuoritusten lukumäärä hyväksyttyjen tenttisuoritusten lukumäärä %
Vakuutuslainsäädäntö 138 75 54.3
Kirjanpito 128 73 57.0
Vakavaraisuus 131 60 45.8
Sovellukset 133 66 49.6

Siirtymäsäännös

Jos shv-tutkintoa suorittava on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen 1.7.2021 ja hän suorittaa tutkinnon ennen 30.6.2024, niin:

 • häneltä ei vaadita yliopistossa suoritettavien kurssien kohtaa 7,
 • käytännön työharjoittelun kohdalla riittää yhden vuoden työskentely mainituissa tehtävissä.

Edellä tutkinnon suorittamisen aloittamisella tarkoitetaan sitä, että henkilö on saanut hyväksytyksi vähintään yhden vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnalle tehtävän suorituksen (harjoitustyön tai tentin) ennen mainittua päivämäärää.

Jos shv-tutkintoa suorittava on suorittanut (sivuaineopiskelijoille tarkoitetun) kansantaloustieteen peruskurssin tai vastaavat opinnot vähintään 5 opintopisteen laajuisena ennen 1.7.2022, pidetään tuota suoritusta riittävänä täyttämään yliopistossa suoritettavien kurssien kohdan 6, jos hän suorittaa shv-tutkinnon ennen 30.6.2024. 

Menettely SHV-oikeuksien ja täysjäsenyyden hakemiseksi

Kun edellä mainitut opinnot on suoritettu ja harjoitustyö hyväksytty, tulee hakijan SHV-oikeudet saadakseen toimittaa vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan sihteerille kopio korkeakoulun tutkintotodistuksesta, opintosuoritusote ja kopiot mahdollisesti erikseen suoritetuista tenteistä sekä työtodistus. Lisäksi tulee toimittaa suostumus SHV-harjoitustyön verkkojulkaisuun.

Sosiaali- ja terveysministeriölle suoritetuista tenteistä ja SHV-harjoitustyön hyväksymisestä tieto on sihteerillä.

Vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta toteaa SHV-kelpoisuuden ja esittää sosiaali- ja terveysministeriölle SHV-oikeuksien myöntöä. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa todistuksen SHV-oikeuksista. Tämän jälkeen vakuutusmatemaatikolla on oikeus käyttää nimitystä SHV-vakuutusmatemaatikko.

Saadakseen Suomen Aktuaariyhdistyksen täysjäsenyyden SHV-oikeudet saaneen tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille sitoumus eettisten sääntöjen noudattamiseen. Allekirjoitettavan sitoumuksen saa yhdistyksen sihteeriltä. Tällöin jäsen voi kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimensä yhteydessä nimikettä "Fellow of the Actuarial Society of Finland" tai tätä vastaavaa kirjainyhdistelmää FASF.

Share Share Share