SÄÄTIÖ JA SEN TARKOITUS

1 § Säätiön nimi

Säätiön nimi on Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Utveckling av Aktuarieverksamhet sr ja englanniksi The Foundation for Promotion of the Actuarial Profession sr.

2 § Säätiön kotipaikka

Säätiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on aktuaarien toimialalla

 • edistää tutkimusta ja
 • koulutusta

Aktuaarien toimialaan katsotaan kuuluvan

 • vakuutusmatematiikka
 • aktuaaritoimintaa sivuavat kysymykset mm. seuraavilla toimialueilla:
  • sijoitustoiminta
  • laskentatoimi
  • vakuutusalan kansainvälistyminen

4 § Säätiön toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

 • tukee koulutus- ja tutkimustoimintaa
 • järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia
 • myöntää apurahoja yksityisille henkilöille ja yhteisöille.

SÄÄTIÖN VARAT

5 § Säätiön peruspääoma

Säätiön peruspääoma on 252 281,89 €.

6 § Varojen sijoittaminen

Säätiön varat on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti.

7 § Varainhankinta

Säätiöllä on

 • oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • hankkia muulla säätiölain sallimalla tavalla omaisuutta.

HALLITUS

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • huolehtia säätiön hallinnosta
 • huolehtia siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi
 • vastata siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty

9 § Hallituksen kokoonpano

Säätiön hallitukseen kuuluvat Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokouksen valitsemat kahdeksan jäsentä. Vähintään kahden hallituksen jäsenen tulee olla Finanssiala ry:n hallitukseen ehdottamia henkilöitä.

Jäsenen toimikausi on kolme vuotta, jollei yhdistyksen vuosikokous toisin päätä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin valitsee säätiön hallitus keskuudestaan.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa tai hän menettää kelpoisuutensa toimia säätiön hallituksen jäsenenä, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos yhdistys ei tee tällaista valintaa seuraavassa kokouksessaan, säätiön hallituksen tulee täydentää itse itseään.

10 § Hallituksen koolle kutsuminen

Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokous on kutsuttava koolle myös, jos hallituksen jäsen sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen.

Kokous on kutsuttava koolle vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen jäsenet voivat yksimielisesti päättää olla noudattamatta yllämainittua kokouksen koolle kutsumiseen liittyvää menettelyä.

11 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään viisi jäsentä.

12 § Käsittely hallituksessa

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.

Päätökset muissa kuin sääntöjen muuttamista ja säätiön lopettamista koskevissa asioissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei säätiölaissa toisin säädetä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa vaali ratkaistaan arvalla. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti.

13 § Edustaminen

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä säätiön hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa tai kaksi hallituksen siihen valtuuttamaa henkilöä yhdessä.

MUUT TOIMIHENKILÖT

14 § Sivutoiminen asiamies ja toiminnanjohtaja

Säätiöllä voi olla hallituksen nimittämä sivutoiminen asiamies tai toiminnanjohtaja.

TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUS

15 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

16 § Tilintarkastus

Säätiön tilintarkastuksen suorittaa Suomen Aktuaariyhdistyksen kokouksen vuodeksi kerrallaan säätiölle valitsema KHT-tilintarkastaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen varamiehensä.

17 § Toiminnantarkastus

Säätiön toimintaa tarkastavat lisäksi Suomen Aktuaariyhdistyksen toiminnantarkastajat (kaksi toiminnantarkastajaa) tai heidän estyneenä ollessaan heidän varamiehensä.

Toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa, että säätiön talous ja hallinto ovat asianmukaisia säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. He antavat tarkastuksestaan lausunnon.

18 § Tarkastuksen toimittaminen

Kirjanpito, tilinpäätös ja säätiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot edelliseltä vuodelta tulee jättää tilintarkastajille ennen tammikuun loppua sekä toiminnantarkastajille välittömästi tilintarkastuskertomuksen antamisen jälkeen.

Tilintarkastajien tulee antaa kertomuksensa ja toiminnantarkastajien lausuntonsa säätiön hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä, kun he ovat saaneet yllä mainitun aineiston.

19 § Tilinpäätösaineiston toimittaminen Suomen Aktuaariyhdistykselle

Säätiön hallituksen tulee vuosittain antaa Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokoukselle tiedoksi tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

20 § Tilinpäätösaineiston toimittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Säätiön tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

21 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muutosehdotus on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä hallituksen kokouksessa, joissa kummassakin on oltava paikalla vähintään kuusi hallituksen jäsentä. Muutosehdotuksen hyväksyminen edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä ja sitä, että ehdotuksesta on sitä käsitelleiden hallitusten kokousten välillä hankittu Suomen Aktuaariyhdistyksen kokouksen lausunto.

Sääntöjen muuttamiselle jon haettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

SÄÄTIÖN PURKAMINEN TAI LAKKAAMINEN

22 § Säätiön purkaminen tai lakkaaminen

Säätiön lopettamispäätös tehdään samalla tavalla kuin päätös sääntöjen muuttamisesta. Säätiön lakatessa varat tulee säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti käyttää tarkoitukseen, joka edistää tarkoitettua toimintaa.

Säätiön lopettamiselle on haettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Share Share Share