1. Säätiön nimi on Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö, ruotsiksi Stiftelsen för utveckling av aktuarieverksamhet ja englanniksi The Foundation for Promotion of the Actuarial Profession. Sen kotipaikka on Helsinki.
  2. Säätiön tarkoituksena on edistää tutkimusta ja koulutusta aktuaarien toimialalla, johon katsotaan kuuluvan vakuutusmatematiikan lisäksi muun muassa sijoitustoimintaan, laskentatoimeen ja vakuutusalan kansainvälistymiseen liittyvät aktuaaritoimintaa sivuavat kysymykset.Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee koulutus- ja tutkimustoimintaa, järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä myöntää apurahoja yksityisille henkilöille ja yhteisöille.
  3. Säätiön peruspääoma on 252 281,89 €.Säätiön varat on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti.Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia muulla säätiölain sallimalla tavalla omaisuutta.
  4. Säätiön toimintaa johtaa hallitus.Hallitukseen kuuluvat Suomen Aktuaariyhdistyksen hallituksen jäsenet (kuusi jäsentä) ja heidän lisäkseen kaksi jäsentä, jotka Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan Finanssialan Keskusliiton ehdottamista henkilöistä. Ensimmäisellä kerralla viimeksi mainitut kaksi jäsentä voidaan valita yhdistyksen kuukausikokouksessa. Tällöin heidän toimikautensa kestää neljänteen valintahetken jälkeiseen vuosikokoukseen.Hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat Suomen Aktuaariyhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
  5. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään viisi jäsentä on paikalla. Asiat ratkaistaan muissa kuin sääntöjen muuttamista ja säätiön lopettamista koskevissa asioissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.Kutsu hallituksen kokoukseen tulee lähettää kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat.
  6. Säätiöllä voi olla sivutoiminen asiamies, jonka hallitus ottaa.
  7. Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai toinen heistä yhdessä säätiön hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa.
  8. Säätiön tilintarkastuksen suorittaa Suomen Aktuaariyhdistyksen kokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema KHT-tilintarkastaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen varamiehensä. 8a. Säätiön toimintaa tarkastavat lisäksi Suomen Aktuaariyhdistyksen toiminnantarkastajat (kaksi toiminnantarkastajaa) tai heidän estyneenä ollessaan heidän varamiehensä. Näiden tehtävänä on tarkastaa, että säätiön talous ja hallinto ovat asianmukaisia säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. He antavat tarkastuksestaan lausunnon.
  9. Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Kirjanpito, tilinpäätös ja säätiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot edelliseltä vuodelta tulee jättää tilintarkastajille ennen tammikuun loppua, joiden tulee antaa kertomuksensa säätiön hallitukselle kahden viikon kuluessa.
  10. Säätiön hallituksen tulee vuosittain jättää Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokoukselle tilinpäätös ja säätiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot sekä tilintarkastajien lausunto.Oikeaksi todistettu jäljennös säätiön tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä, säätiölain tarkoittamista toimintakertomustiedoista sekä tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
  11. Näiden sääntöjen muutosehdotus on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä hallituksen kokouksessa, joissa kummassakin on oltava paikalla vähintään kuusi hallituksen jäsentä. Muutosehdotuksen hyväksyminen edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä ja sitä, että ehdotuksesta on sitä käsitelleiden hallitusten kokousten välillä hankittu Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokouksen lausunto.Säätiön lopettamispäätös tehdään samalla tavalla kuin päätös sääntöjen muuttamisesta. Säätiön lakatessa käytetään varat säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti tarkoitukseen, joka edistää tarkoitettua toimintaa.Sääntöjen muuttamiselle ja säätiön lopettamiselle on haettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.
Share Share Share