YHDISTYS JA SEN TARKOITUS

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Aktuaariyhdistys ry, ruotsiksi Finlands Aktuarieförening rf ja englanniksi The Actuarial Society of Finland.

2 § Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • kehittää aktuaarien ammattia ja ammatin harjoittamiseen liittyviä eettisiä periaatteita sekä kehittää ja antaa ohjeita, suosituksia ja standardeja
 • edistää aktuaarien roolia vakuutusalalla
 • ylläpitää ja edistää aktuaarien ammattitaitoa
 • levittää tietoutta aktuaarin ammatista, ammatin harjoittamiseen liittyvistä eettisistä periaatteista sekä ohjeistuksista, suosituksista ja standardeista sekä aktuaarin ammattiin liittyvistä tieteistä
 • edistää aktuaarin työhön liittyviä tieteitä, kuten vakuutus-, finanssi- ja riskimatematiikkaa
 • seurata ja valvoa aktuaaritoimen harjoittamisen laatua

4 § Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • seuraa aktuaarien toimialaa ja sen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla
 • järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
 • tiedottaa jäsenistölleen ja intressiryhmilleen
 • julkaisee ja kustantaa alan kirjallisuutta ja välittää sitä
 • on jäsenenä ja vaikuttaa alan kansainvälisissä järjestöissä
 • pitää yhteyttä viranomaisiin, alan kansainvälisiin järjestöihin, alan tutkintolautakuntiin, kannatusjäseniinsä sekä tutkimus- ja oppilaitoksiin ja tekee näille alaa koskevia esityksiä sekä antaa lausuntoja
 • välittää jäsentensä jäsenmaksuja alan kansainvälisiin järjestöihin
 • tukee alan kehityshankkeita ja tutkimusta
 • myöntää CERA-todistuksia (Certified Enterprise Risk Actuary)
 • valvoo aktuaarien eettisten periaatteiden noudattamista
 • valvoo Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tarkoituksen toteutumista ja valitsee yhdistyksen edustajat säätiön hallitukseen
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia toimintansa tukemiseksi
 • toimii muuten yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi

YHDISTYKSEN JÄSENYYS

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat

 • varsinaiset jäsenet
 • kunniajäsenet
 • kannatusjäsenet

6 § Varsinainen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen esityksestä.

Varsinaiset jäsenet jakaantuvat kolmeen luokkaan

 • täysjäseniin
 • alumnijäseniin
 • muihin varsinaisiin jäseniin.

Yhdistyksen täysjäsenluokka vastaa Eurooppalaisen Aktuaariyhdistyksen (Actuarial Association of Europe) tarkoittamaa täysjäsenluokkaa.

7 § Täysjäsenyys

Täysjäseneksi hyväksytään hakemuksesta yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on

 • sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV) ja
 • sitoutunut noudattamaan 25 §:n mukaisesti aktuaarin eettistä säännöstöä.

Täysjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä myös aktuaari, joka on täysjäsen sellaisessa aktuaariyhdistyksessä, jonka kanssa Suomen Aktuaariyhdistys on tehnyt vastavuoroisen sopimuksen täysjäsenten hyväksymisestä.

Täysjäsenyyttä hakevan tulee hakemuksessaan selvittää kaikki aktuaariyhdistykset, joissa hän on jäsenenä. Täysjäsenen tulee ilmoittaa yhdistykselle toisen aktuaariyhdistyksen täysjäsenyydestä jäsenyyden saatuaan.

Kansainväliseen Aktuaariyhdistykseen (International Actuarial Association) kuuluvat aktuaariyhdistykset voivat antaa tietoja toisilleen mahdollisista meneillään olevista hakijaa koskevista kurinpitomenettelyistä tai langetetuista sanktioista. Aktuaariyhdistys voi antaa vastaavia tietoja myös sosiaali- ja terveysministeriölle.

Yhdistyksen hallitus toteaa täysjäsenyyden täyttymisen edellytykset.

Jos täysjäsenyyttä hakenut henkilö, jonka täysjäsenyyden edellytykset hallitus on todennut, ei aikaisemmin ole ollut yhdistyksen varsinainen jäsen, henkilön jäsenyydestä päättää yhdistyksen kokous.

Jos hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenee, että hakijalla on meneillään oleva kurinpitomenettely tai hänelle on langetettu sanktio, hallituksen tulee ennen päätöksensä tekemistä pyytää eettisen komitean lausunto tämän seikan merkityksestä täysjäsenyydelle.

Jos hallitus toteaa, että täysjäsenyyden edellytykset eivät täyty, hakijan on mahdollista pyytää asian käsittelemistä yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi päättää täysjäsenyyden peruuttamisesta joko toistaiseksi tai määräajaksi, jos eettinen komitea 28 – 30 §:n mukaisesti tai muutoksenhakulautakunta 35 §:n mukaisesti tätä suosittaa.

Tieto täysjäsenyydestä on julkinen.

8 § Alumnijäsenyys

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta muuttaa täysjäsenyyden alumnijäsenyydeksi, jos henkilö ei enää toimi vakuutusmatemaattisissa tehtävissä eikä sellaisessa yhtiössä tai ammatissa, joka palvelee yhdistyksen tarkoitusta.

Alumnijäsenellä ei ole 22 §:n mukaista velvollisuutta ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen.

Yhdistyksen hallitus voi alumnijäsenen hakemuksesta ja pyydettyään tästä koulutustyöryhmän lausunnon muuttaa alumnijäsenyyden täysjäsenyydeksi, jos alumnijäsen esittää selvityksen siitä, miten hän on ylläpitänyt tai täydentänyt ammatillista osaamistaan.

9 § Muu varsinainen jäsen

Muuksi varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä

 • kahden jäsenen suosittelema henkilö, joka työskentelee vakuutusmatemaattisissa tehtävissä ja jolla on riittävä koulutus ja kokemus vakuutusmatemaatikon tehtävistä tai on tieteellisesti perehtynyt vakuutusmatematiikkaan
 • toisen aktuaariyhdistyksen jäsen, jos tämän jäsenyys vastaa Eurooppalaisen Aktuaariyhdistyksen (Actuarial Association of Europe) täysjäsenluokkaa

Jäsen, jolta hallitus on peruuttanut täysjäsenyyden tai jolta sosiaali- ja terveysministeriö on poistanut SHV-oikeudet, siirtyy muuksi varsinaiseksi jäseneksi.

10 § Kunniajäsenyys

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön tai henkilön, joka muuten on erityisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisessä.

Jos kunniajäsen ei ole valmiiksi yhdistyksen varsinainen jäsen tai kannatusjäsen, hänestä tulee kunniajäsenyyden myötä myös yhdistyksen jäsen.

11 § Kannatusjäsenyys

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä kannatusjäseneksi kannatusjäsenyyttä hakeneen henkilön, vakuutusyhtiön, eläkesäätiön, vakuutuskassan tai vakuutusyhdistyksen tai vakuutustoimintaa lähellä olevan yhteisön.

12 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi katsoa jäsenen, jolla on jäsenmaksuja maksamatta 1 päivä heinäkuuta eikä jäsen ole maksanut näitä jäsenmaksuja vuoden loppuun mennessä, eronneen yhdistyksestä 31 päivä joulukuuta. Asianomaisen pyynnöstä ja perustellusta syystä hallitus voi hyväksyä näin eronneeksi katsotun jäsenen uudestaan jäseneksi.

Hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta joko toistaiseksi tai määräajaksi, jos 28 – 30 §:n mukaisesti eettinen komitea tai 35 §:n mukaisesti muutoksenhakulautakunta tätä suosittaa.

Muuten jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.

13 § Viittaukset yhdistyksen tunnustamaan pätevyyteen

Täysjäsenellä on oikeus käyttää nimensä yhteydessä nimikettä "Fellow of the Actuarial Society of Finland" tai tätä vastaavaa kirjainyhdistelmää "FASF". Alumnijäsenen tulee käyttää nimikkeitä "Fellow of the Actuarial Society of Finland (alumni)" tai tätä vastaavaa kirjainyhdistelmää "FASF (alumni)".

Henkilöllä, jolla on voimassa oleva CERA-kelpoisuus, on oikeus käyttää nimensä yhteydessä nimikkeitä "Aktuaariyhdistyksen hyväksymä riskienhallinta-aktuaari", "Certified Enterprise Risk Actuary" tai tätä vastaavaa kirjainyhdistelmää "CERA".

Muu sellainen viittaus yhdistyksen jäsenyyteen ei ole sallittu, joka antaa mielikuvan henkilön erityisestä kelpoisuudesta aktuaaritehtäviin. Tämä koskee myös viittausta aktuaariin tai vakuutusmatemaatikkoon, jollei henkilö ole sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko tai jollei henkilön ammattinimikkeessä ole mainittua viittausta.

14 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous määrää erikseen jäsenmaksut vuodeksi kerrallaan seuraaville jäsenluokille:

 • täysjäsenet
 • alumnijäsenet
 • muut varsinaiset jäsenet

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenluokille kuin myös kannatusjäseninä oleville henkilöille ja erilaisille 11 §:ssä mainituille yhteisöille.

Vuosikokous päättää myös kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun kokonaismäärästä ja jakosäännöstä.

Vuosikokous voi myös ottaen huomioon jäsenten tasavertaisuuden päättää periaatteista, miten korotettua jäsenmaksua peritään

 • Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen (International Actuarial Association) jaostoihin kuuluvilta jäseniltä
 • henkilöiltä, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi

Jäsenmaksua ei peritä

 • kunniajäseneltä
 • muulta varsinaiselta jäseneltä tai alumnijäseneltä ollessaan eläkkeellä

Vapautus jäsenmaksusta alkaa kunniajäseneksi nimeämistä tai eläkkeelle siirtymistä seuraavan kalenterivuoden alusta, eläkkeelle siirryttäessä sen jälkeen, kun jäsen on ilmoittanut hallitukselle eläkkeelle siirtymisestään.

Hallituksella on oikeus hakemuksesta alentaa perustellusta syystä jäsenen vuosimaksua korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

TOIMIELIMET

15 § Pysyvät toimielimet

Yhdistyksen pysyviä toimielimiä ovat

 • yhdistyksen kokous
 • hallitus
 • eettinen komitea
 • muutoksenhakulautakunta
 • sääntelytyöryhmä
 • koulutustyöryhmä
 • CERA-lautakunta

16 § Muut toimielimet

Yhdistyksen kokous voi perustaa pysyvien toimielinten lisäksi muita toimielimiä.

CERA-TUTKINTO

17 § CERA-kelpoisuus

Yhdistyksen hallitus voi myöntää CERA-todistuksen yhdistyksen täysjäsenelle,

 • jolla on riittävät tiedot CERA-tutkintovaatimuksiin liittyvistä asiakokonaisuuksista
 • joka on sitoutunut jatkuvaan kouluttautumiseen 22 §:n mukaisesti myös riskienhallinnan osalta
 • joka on sitoutunut noudattamaan 25 §:n mukaisesti aktuaarin eettistä säännöstöä myös riskienhallinta-aktuaarina
 • joka on sitoutunut sallimaan, että yhdistys julkistaa tiedon meneillään olevasta häntä koskevasta yhdistyksen kurinpitomenettelystä tai langetetusta sanktiosta

Tieto CERA-kelpoisuudesta on julkinen.

Yhdistys voi periä CERA-todistuksesta maksun.

18 § CERA-lautakunta

Yhdistyksellä on CERA-lautakunta.

CERA- lautakunta koostuu kolmesta kuuteen yhdistyksen täysjäsenestä sekä koulutustyöryhmän puheenjohtajasta.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan yllämainitut täysjäsenet sekä valitsee näistä lautakunnalle puheenjohtajan.

Jos joku mainituista jäsenistä on estynyt toimimasta CERA-lautakunnassa, yhdistyksen kokous valitsee jäljellä olevaksi kaudeksi hänen tilalleen uuden täysjäsenen.

Yhdistyksen hallitus nimeää lautakunnalle sihteerin.

Lautakunta voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita.

CERA-lautakunta on päätösvaltainen, jos vähintään puolet lautakunnan jäsenistä, joiden joukossa on puheenjohtaja, on paikalla.

19 § CERA-lautakunnan tehtävät

CERA-lautakunnan tehtävänä on

 • toimia yhteistyössä CERA Global Associationin kanssa
 • valvoa ja arvioida CERA-tutkinnon palveluntarjoajien laatua
 • arvioida yhdessä tutkinnon palveluntarjoajien kanssa, että CERA-kelpoisuuden hakijalla on riittävät tiedot CERA-tutkintovaatimuksiin liittyvistä asiakokonaisuuksista
 • tehdä ehdotus yhdistyksen hallitukselle CERA-kelpoisuuden myöntämisestä
 • avustaa yhdistyksen hallitusta ja koulutustyöryhmää CERA-jatkokoulutuksen järjestämisessä
 • muuten avustaa yhdistyksen hallitusta CERA-tutkintoon liittyvissä asioissa

20 § CERA-kelpoisuuden myöntäminen ja kelpoisuuden peruuttaminen

Hallituksen tehtävänä on myöntää CERA-kelpoisuus hakijalle, joka täyttää CERA-lautakunnan toteamat, 17 §:n mukaiset CERA-kelpoisuuden ehdot.

Jos hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenee, että hakijalla on meneillään oleva kurinpitomenettely tai hänelle on langetettu sanktio, hallituksen tulee ennen päätöksensä tekemistä pyytää eettisen komitean lausunto tämän seikan merkityksestä CERA-kelpoisuuden myöntämiselle.

Hallitus voi päättää CERA-kelpoisuuden peruuttamisesta joko toistaiseksi tai määräajaksi, jos 28 – 30 §:n mukaisesti eettinen komitea tai 35 §:n mukaisesti muutoksenhakulautakunta tätä suosittaa.

21 § CERA-kelpoisuuden hallinnointi

Toisen aktuaariyhdistyksen myöntämä CERA-kelpoisuus voidaan hallituksen päätöksellä ja erillisestä hakemuksesta siirtää yhdistykseen, jos täysjäsenyyden edellytykset täyttyvät.

KOULUTTAUTUMINEN

22 § Jatkuva kouluttautuminen

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten toimiessaan vakuutusmatemaattisissa tehtävissä on ylläpidettävä riittävää ammatillista osaamista.

Henkilöiden, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi, tulee lisäksi ylläpitää riskienhallintaan liittyvää riittävää ammatillista osaamista.

23 § Koulutuksen seuranta

Yhdistyksen kokous voi antaa suosituksia ja täysjäsenille sitovia ohjeita riittävästä ammatillisesta koulutuksesta ja koulutuksen seurannan toteutuksesta.

EETTISET PERIAATTEET

24 § Yleiset eettiset periaatteet

Yhdistyksen jäsenen tulee harjoittaa ammattiaan rehellisesti, taidolla ja huolellisesti. Hänen tulee täyttää ammatillinen vastuunsa asiakastaan ja työnantajaansa kohtaan, eikä hän saa toimia vastoin yleistä etua.

Jäsenen tulee toimia tavalla, joka ylläpitää ammattikunnan ja yhdistyksen mainetta.

25 § Täysjäsenen eettiset periaatteet

Yhdistyksen täysjäseneksi hyväksyttävän henkilön tulee sitoutua noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa aktuaarin eettistä säännöstöä, jonka yhdistyksen kokous vahvistaa hallituksen esityksestä.

26 § Eettinen komitea

Yhdistyksellä on eettinen komitea.

Komitea koostuu kolmesta yhdistyksen täysjäsenestä.

Jos eettisen komitean asia koskee kantelua tai jäsenen CERA-kelpoisuutta, lautakuntaa tulee täydentää Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n ehdottamalla lakimiesjäsenellä. Suomen Aktuaariyhdistyksen hallituksen tehtävänä on pyytää Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n hallitukselta lausuntoehdotusta lakimiesjäsenen valinnasta ja hyväksyä lakimiesjäsen komiteaan.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan komitealle kolme jäsentä ja näistä komitealle puheenjohtajan sekä kolme varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen täysjäseniä, ei kuitenkaan hallituksen jäseniä.

Yhdistyksen hallitus nimeää komitealle sihteerin.

Eettinen komitea on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja, mahdollinen lakimiesjäsen ja kaksi komitean jäsentä tai heidän estyneenä ollessaan varajäsentä on paikalla.

Jos joku mainituista jäsenistä tai varajäsenistä on estynyt toimimasta komiteassa, yhdistyksen kokous valitsee jäljellä olevaksi kaudeksi hänen tilalleen uuden täysjäsenen.

Eettisen komitean jäsen, jolle itselleen tai jonka läheiselle tai taholle, jota hän edustaa, on tai voi olla erityistä hyötyä tai vahinkoa komitean käsittelemässä asiassa tai joka on aikaisemmin ollut osapuolena vastaavassa asiassa, ei saa osallistua asian käsittelyyn komiteassa. Mikäli varajäsenetkin ovat estyneitä käsittelemästä asiaa eikä komitea tämän johdosta ole päätösvaltainen, hallitus täydentää komitean nimittämällä puuttuvien jäsenten tilalle asian käsittelyn ajaksi riippumattomat yhdistyksen jäsenet.

27 § Eettisen komitean toimivalta

Eettinen komitea käsittelee

 • yhdistyksen hallituksen lausuntopyynnöt liittyen jäsenyyden myöntämisperusteisiin
 • yhdistyksen hallituksen lausuntopyynnöt liittyen jäsenen CERA-kelpoisuuteen
 • yhdistyksen hallituksen, yhdistyksen jäsenen tai ulkopuolisen tahon sille esittämät kantelut
 • yhdistyksen hallituksen sille tekemät lausuntopyynnöt

Oikeus kantelun tekemiseen vanhenee kuudessa kuukaudessa siitä, kun kantelun tekijä on saanut tiedon kanteluun oikeuttavasta asiasta.

28 § Käsittely eettisessä komiteassa

Saatuaan kantelun tai lausuntopyynnön yhdistyksen hallituksen tulee toimittaa kantelu tai pyyntö komitean puheenjohtajalle kahden viikon kuluessa kantelun tai pyynnön saapumisesta.

Käsittely komiteassa on pääsääntöisesti kirjallista. Komitea voi ja asianosaisen pyynnöstä tulee kuulla asianosaisia suullisesti.

Ennen päätöksentekoa eettisen komitean tulee kuulla kaikkia asianosaisia ja mahdollisia muita asiantuntijoita sekä varata mahdollisuus vastineen antamiseen, jollei komitea katso, että yhdistyksellä ei ole oikeutta tehdä päätöstä kanteluun liittyvästä asiasta, tai jos se katsoo kantelun enemmittä selvityksittä aiheettomaksi, ja ilmoittaa tästä kantelun tekijälle. Jos asia koskee CERA-kelpoisuutta, CERA-lautakuntaa tulee kuulla asiassa.

Komitean tulee antaa päätös ja sen perustelut kirjallisesti tiedoksi asianosaisille.

Komitean tulee antaa päätös sille tehdystä kantelusta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun yhdistys on vastaanottanut kantelun.

Jos komitea arvioi, että yhdistyksellä tai sen toimielimellä ei ole oikeutta tai mahdollisuutta tehdä päätöstä asiassa ennen kuin muu taho on tehnyt oman päätöksensä, komitea voi pyytää ensin tältä taholta lausuntoa asiasta. Yllämainittu kuuden kuukauden aika ei kulu lausuntoaikana. Myös yhdistyksen hallituksella on oikeus kantelun saatuaan ennen komitean käsittelyä pyytää vastaavaa lausuntoa.

29 § Eettisen komitean kurinpitotoimet

Mikäli yhdistyksen jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai häntä sitovaa aktuaarin eettistä säännöstöä, komitealla on oikeus

 • antaa jäsenelle varoitus
 • antaa jäsenelle julkinen huomautus
 • suosittaa yhdistyksen hallitukselle jäsenen erottamista yhdistyksestä joko toistaiseksi tai määräajaksi
 • suosittaa yhdistyksen hallitukselle täysjäsenyyden peruuttamista toistaiseksi tai määräajaksi
 • suosittaa yhdistyksen hallitukselle jäsenen CERA-kelpoisuuden myöntämättä jättämistä
 • suosittaa yhdistyksen hallitukselle jäsenen CERA-kelpoisuuden peruuttamista joko kokonaan tai määräajaksi

Jos eettinen komitea päättää suosittaa yhdistyksen hallitukselle jäsenen erottamista, täysjäsenyyden peruuttamista tai CERA-kelpoisuuden myöntämättä jättämistä tai peruuttamista, komitean tulee odottaa hallituksen päätöstä ennen lopullisen päätöksen julkistamista.

Jos yhdistyksen hallitus päättää jäsenen erottamisesta, täysjäsenyyden peruuttamisesta tai CERA-kelpoisuudesta, komitean päätökseen tulee liittää maininta hallituksen päätöksestä sekä komitean hallitukselle esittämät perustelut.

Jos yhdistyksen hallitus päättää eettisen komitean suosituksesta huolimatta olla erottamatta jäsentä tai peruuttamatta täysjäsenyyttä, komitean tulee vielä pohtia, mikä merkitys tällä on päätökselle.

Asianosaisilla sekä yhdistyksen hallituksella on oikeus valittaa eettisen komitean päätöksestä tai, milloin hallitus on tehnyt päätöksen eettisen komitean suosituksesta, asianosaisella hallituksen päätöksestä muutoksenhakulautakuntaan kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi.

Jos hallitus on päättänyt jäsenen erottamisesta, täysjäsenyyden peruuttamisesta tai CERA-kelpoisuudesta, hallituksen päätös ei astu voimaan ennen kuin muutoksenhakulautakunta on antanut lausuntonsa asiasta tai mainittu kuukauden valitusaika on kulunut umpeen.

30 § Toisen aktuaariyhdistyksen kurinpitomenettely

Jos yhdistys saa tiedon, että yhdistyksen jäsenelle on langetettu sanktio toisen aktuaariyhdistyksen kurinpitomenettelyssä, hallituksen tulee 28 ja 29 §:n mukaisesti pyytää eettiseltä komitealta lausunto, mikä merkitys tällä on yhdistyksen jäsenyydelle tai CERA-kelpoisuudelle.

31 § Eettisen komitean päätöksen julkisuus

Tieto muista kurinpitotoimista kuin varoituksesta on julkinen sen jälkeen, kun eettisen komitean päätöksestä ei enää voi valittaa tai, jos eettisen komitean tai hallituksen päätöksestä on valitettu muutoksenhakulautakuntaan, muutoksenhakulautakunnan päätöksestä ei enää voi valittaa.

Mikäli komitea katsoo tapauksella olevan periaatteellista merkitystä, komitea voi julkaista myös päätöksen perustelut.

MUUTOKSENHAKU

32 § Muutoksenhakuprosessin toimialue

Muutoksenhakuprosessissa käsitellään seuraavia päätöksiä koskevat oikaisupyynnöt ja valitukset:

 • yhdistyksen täysjäsenyyttä koskevat päätökset
 • CERA-kelpoisuudesta tehdyt päätökset
 • eettisen komitean tekemät päätökset

33 § Oikaisu

Jos muutoksenhakija katsoo, että päätöksen tehneellä toimielimellä ei ole ollut käytettävissään kaikkea olennaista tietoa päätöstä tehdessään, ensisijainen muutoksenhakukeino on kirjallinen oikaisupyyntö asian ratkaisseelle toimielimelle.

34 § Muutoksenhakulautakunta

Yhdistyksellä on muutoksenhakulautakunta.

Lautakunta koostuu neljästä yhdistyksen täysjäsenestä sekä Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n kutakin käsiteltävää asiaa varten ehdottamasta lakimiesjäsenestä. Suomen Aktuaariyhdistyksen hallituksen tehtävänä on pyytää Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n hallitukselta lausuntoehdotusta lakimiesjäsenen valinnasta ja hyväksyä lakimiesjäsen lautakuntaan.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan neljä jäsentä sekä valitsee näistä lautakunnalle puheenjohtajan.

Jäsenten tulee olla yhdistyksen täysjäseniä, ei kuitenkaan hallituksen jäseniä eikä eettisen komitean jäseniä. Jäsenten tulee edustaa vahinko-, henki- ja lakisääteistä eläkevakuutusta sekä riskienhallintaa.

Yhdistyksen hallitus nimeää lautakunnalle sihteerin.

Muutoksenhakulautakunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja mukaan lukien kaksi lautakunnan jäsentä sekä lakimiesjäsen ovat paikalla.

Jos joku jäsenistä on estynyt toimimasta muutoksenhakulautakunnassa, yhdistyksen kokous valitsee jäljellä olevaksi kaudeksi hänen tilalleen uuden jäsenen.

Muutoksenhakulautakunnan jäsen, jolle itselleen tai jonka läheiselle tai taholle, jota hän edustaa, on tai voi olla erityistä hyötyä tai vahinkoa lautakunnan käsittelemässä asiassa tai joka on aikaisemmin ollut osapuolena vastaavassa asiassa, ei saa osallistua asian käsittelyyn lautakunnassa. Mikäli lautakunta ei tämän johdosta ole päätösvaltainen, hallitus nimittää puuttuvien jäsenten tilalle asian käsittelyn ajaksi riippumattomat jäsenet.

35 § Käsittely muutoksenhakulautakunnassa

Saatuaan muutoksenhakupyynnön yhdistyksen hallituksen tulee toimittaa pyyntö lautakunnan puheenjohtajalle kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta.

Käsittely lautakunnassa on pääsääntöisesti kirjallista. Lautakunta voi ja asianosaisen pyynnöstä tulee kuulla asianosaisia myös suullisesti.

Ennen päätöksentekoa lautakunnan tulee kuulla asianosaisia ja mahdollisia muita asiantuntijoita sekä varata mahdollisuus vastineen antamiseen. Jos asia koskee CERA-kelpoisuutta, CERA-lautakuntaa tulee kuulla asiassa.

Jos lautakunta yhtyy eettisen komitean suositukseen, jonka pohjalta yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen jäsenen erottamisesta tai täysjäsenyyden peruuttamisesta, lautakunnan tulee antaa asiassa päätös perusteluineen, jolloin yhdistyksen hallituksen päätös astuu voimaan sen jälkeen, kun tämän pykälän 11. kappaleessa mainittu määräaika on kulunut tai yhdistyksen kokous on mainitussa kappaleessa mainitun asian ratkaissut.

Jos lautakunta yhtyy CERA-lautakunnan ehdotukseen ja mahdolliseen eettisen komitean suositukseen, joiden pohjalta yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen CERA-kelpoisuudesta, lautakunnan tulee antaa asiassa päätös perusteluineen, jolloin yhdistyksen hallituksen päätös astuu voimaan sen jälkeen, kun lautakunta on päättänyt asiasta.

Jos lautakunta ei yhdy CERA-lautakunnan ehdotukseen tai eettisen komitean suositukseen jäsenen erottamisesta tai täysjäsenyyden peruuttamisesta tai CERA-kelpoisuudesta, lautakunnan tulee suosittaa yhdistyksen hallitukselle päätöksen muuttamista. Tällöin lautakunnan tulee odottaa hallituksen päätöstä ennen lopullisen päätöksen julkistamista.

Jos yhdistyksen hallitus ei yhdy lautakunnan yhdistyksen jäsenen erottamista tai täysjäsenyyden peruuttamista koskevaan suositukseen, lautakunnan tulee vielä pohtia, mikä merkitys sillä on päätökselle.

Jos yhdistyksen hallituksen eettisen komitean käsittelyn jälkeen tekemä päätös jäsenen erottamisesta tai täysjäsenyyden peruuttamisesta tai CERA-kelpoisuudesta poikkeaa lautakunnan käsittelyn jälkeen hallituksen tekemästä päätöksestä, lautakunnan päätökseen tulee liittää maininta hallituksen uudesta päätöksestä sekä lautakunnan hallitukselle esittämät perustelut erottamiselle tai peruuttamiselle.

Lautakunnan tulee antaa päätös ja sen perustelut kirjallisesti tiedoksi asianosaisille.

Lautakunnan tulee antaa päätös sille tehdystä valituksesta kuuden kuukauden kuluessa.

Jäsenellä on oikeus saattaa jäsenen erottamista yhdistyksestä koskeva asia vielä yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lautakunnan päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi.

AKTUAAREJA KOSKEVA OHJEISTUS JA SÄÄNTELY

36 § Sääntelyn ja ohjeiden noudattaminen

Yhdistyksen jäsenen tulee aktuaaritointa harjoittaessaan ja aktuaarikuntaa edustaessaan noudattaa asianmukaisia lakeihin, muihin säännöksiin ja ammattimaiseen toimintaan liittyviä määräyksiä.

Täysjäsenen tulee noudattaa asiaan liittyviä teknisiä ja ammatillisia standardeja sekä ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät yhdistyksen antamat tai hyväksymät standardit, suositukset ja ohjeet näiden soveltamisalasta ja pakollisuudesta riippuen ja niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa vakuutustoimintaa säätelevien ylemmän asteisten säädösten ja määräysten kanssa.

37 § Lausuntojen pyytäminen standardeista ja ohjeista

Ennen standardien, suositusten ja ohjeiden antamista tai hyväksymistä yhdistyksen hallituksen tulee sääntelykomiteaa kuultuaan antaa näitä koskevat ehdotukset lausunnolle yhdistyksen jäsenille ja tarvittaessa muille asianosaisille.

Mainitut ehdotukset standardeiksi, suosituksiksi ja ohjeiksi julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.

38 § Standardien ja ohjeiden antaminen ja hyväksyminen

Yhdistyksen kokous päättää aktuaareja koskevien standardien, suositusten ja ohjeiden antamisesta tai hyväksymisestä.

Standardit, suositukset ja ohjeet julkaistaan englanniksi, jos se on standardien ja ohjeiden alkuperäinen kieli. Ne voidaan julkaista myös suomen kielellä.

Jos yhdistyksen kokous katsoo, että sillä ei ole valtuuksia antaa hyväksyttäväksi tarkoitettua standardia, suositusta tai ohjetta tai näiden osaa, yhdistys voi tehdä vastaavan ehdotuksen standardiksi, suositukseksi tai ohjeeksi viranomaiselle tai muulle taholle.

Yllämainitut standardit, suositukset ja ohjeet julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.

39 § Yhdistyksen lausunnon antaminen

Yhdistyksen hallitus päättää, mahdollisesti sääntelytyöryhmää kuultuaan, tuleeko yhdistyksen antaa lausunto viranomaisen taikka muun tahon valmistelemasta, aktuaareja koskevasta tai muusta aktuaarien asiantuntemusta vaativasta sääntelystä.

SÄÄNTELYTYÖRYHMÄ

40 § Sääntelytyöryhmän tehtävä

Sääntelytyöryhmän tarkoituksena on avustaa yhdistyksen hallitusta ja sen edustajia aktuaareja koskevan sääntelyn valmistelussa.

Erityisesti työryhmä

 • seuraa aktuaareja ja aktuaarien työtehtäviä koskevien säännösten, suositusten ja ohjeiden valmistelua sekä tiedottaa siitä ja
 • avustaa yhdistyksen edustajia kansainvälisten aktuaarijärjestöjen komiteoissa ja työryhmissä

Lisäksi työryhmä yhdistyksen hallituksen toimeksiantojen pohjalta

 • analysoi yhdistykselle lausunnolle tulevat säännökset, mukaan lukien standardit, suositukset ja ohjeet
 • analysoi yhdistyksen lausunnolle laittamien säännösten, suositusten ja ohjeiden palautteet
 • tekee hallitukselle ehdotuksia yhdistyksen lausunnoiksi säännöksistä, suosituksista ja ohjeista
 • tekee hallitukselle ehdotuksia yhdistyksen antamista aktuaareja koskevista standardeista, suosituksista ja ohjeista

41 § Sääntelytyöryhmän jäsenet

Yhdistyksen kokous valitsee sääntelytyöryhmän puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet yhdistyksen hallitus.

KOULUTUSTYÖRYHMÄ

42 § Koulutustyöryhmän tehtävä

Koulutustyöryhmän tehtävänä on kehittää ja organisoida kansallista aktuaarikoulutusta.

Erityisesti työryhmä

 • järjestää koulutus- ja seminaaritilaisuuksia yhdessä yhdistyksen ja Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallitusten kanssa
 • seuraa aktuaarikoulutuksen kansainvälistä kehitystä ja on sitä kehittämässä sekä tiedottaa siitä
 • analysoi mahdollisia toimintaympäristön muutosten vaikutuksia aktuaarikoulutukseen
 • tekee ehdotuksia vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnalle tutkinnon kehittämiseksi

43 § Koulutustyöryhmän jäsenet

Yhdistyksen kokous valitsee koulutustyöryhmän puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN HALLITUS

44 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • hoitaa huolella yhdistyksen asioita
 • edustaa yhdistystä
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • päättää täysjäsenyydestä
 • päättää täysjäsenen CERA-kelpoisuudesta
 • päättää jäsenen erottamisesta
 • kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella sille esitettävät asiat
 • laatia yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja ehdotus talousarvioksi
 • valvoa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitoa ja kirjanpitoa
 • pitää jäsenluetteloa ja luetteloa niistä henkilöistä, joiden CERA-kelpoisuutta se hallinnoi
 • suorittaa muut lain ja näiden sääntöjen määräämät tehtävät

45 § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallituksen muodostavat vuosikokouksen valitsemat kuusi jäsentä. Näistä vuosikokous valitsee yhden puheenjohtajaksi, yhden varapuheenjohtajaksi ja yhden sihteeriksi.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi vuoron mukaan.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, hänen tilalleen valitaan vuosikokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi edustaja.

Uudelleenvalitseminen on sallittu yhden kerran, jos hallituksen jäsenen ensimmäinen toimikausi on vähintään kaksi vuotta, muuten kaksi kertaa.

Hallituksen jäsenistä tulee ainakin kolmen olla yhdistyksen täysjäseniä. Hallituksen tulee mahdollisimman hyvin edustaa vakuutustoiminnan eri osa-alueita.

46 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä, joiden joukossa on puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja.

47 § Käsittely hallituksessa

Puheenjohtajan tehtävänä on

 • johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa
 • varmentaa pöytäkirjat
 • vastata muista tehtävistä, jotka yhdistyksen kokous tai hallitus on antanut puheenjohtajalle

Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Sihteerin tehtävänä on

 • pitää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjaa
 • hoitaa taloudelliset asiat, tilit ja arkisto
 • vastata muista tehtävistä, jotka yhdistyksen kokous tai hallitus on sihteerille antanut

Hallituksen tehdessä päätöstä täysjäsenyydestä, täysjäsenen CERA-kelpoisuudesta tai jäsenen erottamisesta hallituksen kaikki jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan asian käsittelyyn.

48 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä hallituksen siihen määräämän yhdistyksen jäsenen kanssa.

TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

49 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

50 § Toiminnantarkastus

Yhdistyksellä on kaksi vuosittain valittavaa toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

Hallituksen tulee jättää toiminnantarkastusmateriaali sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen toiminnantarkastajille ennen tilikautta seuraavan tammikuun loppua.

Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa kahden viikon kuluessa toiminnantarkastusmateriaalin saatuaan.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

51 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat

 • vuosikokous
 • muut yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa tai, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai, kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta kirjallisesti vaatii kokousta pidettäväksi ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä yhdistyksen kokouksissa, lukuun ottamatta vuosikokousta. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja tai tämänkin ollessa estyneenä hallituksen nimeämä hallituksen jäsen.

Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja mahdollisesti valitut pöytäkirjan tarkastajat. Jos kokoukselle ei ole valittu pöytäkirjan tarkastajaa, pöytäkirja hyväksytään yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

52 § Kokouskutsu

Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen verkkosivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

53 § Päätöksenteko

Kullakin jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.

Päätökset tehdään kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin sanottu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, jotka ratkaistaan arvalla.

Hallituksen vaalissa sekä jäsentä otettaessa tai erotettaessa on äänestettävä umpilipuin, jos joku jäsenistä tätä vaatii.

VUOSIKOKOUS

54 § Vuosikokouksen ajankohta

Vuosikokous pidetään kalenterivuosittain ennen helmikuun loppua.

55 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina
 • esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös
 • esitellään tilit ja toiminnantarkastajan kertomukset
 • päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle
 • määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
 • määrätään muista palkkioista tai palkkioperiaatteista, joiden mukaisesti maksetaan yhdistyksen jäsenille palkkioita näiden toimiessa yhdistyksen eri toimielimissä
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 • päätetään tarvittaessa CERA-lautakunnan jäsenten lukumäärästä ja valitaan CERA-lautakunnan jäsenet ja puheenjohtaja
 • valitaan tarvittaessa eettisen komitean yhdistyksestä valittavat jäsenet ja puheenjohtaja
 • valitaan tarvittaessa muutoksenhakulautakunnan yhdistyksestä valittavat jäsenet ja puheenjohtaja
 • esitellään Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • valitaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet ottaen huomioon, että vähintään kahden hallituksen jäsenen tulee olla Finanssiala ry:n hallitukseen ehdottamia henkilöitä
 • valitaan KHT-tilintarkastaja, joka tarkastaa Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tilit yhdessä yhdistyksen toiminnantarkastajien kanssa, sekä tämän varamies
 • määrätään täysjäsenten, muiden varsinaisten jäsenten ja alumnijäsenten kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus, kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun kokonaismäärä ja jakosääntö sekä Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen (International Actuarial Association) jaostoihin kuuluvien jäsenten ja henkilöiden, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi, mahdollinen korotettu jäsenmaksu

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

56 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhtäpitävä päätös kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään yksi kuukausi ja joista jälkimmäisessä muutosehdotusta on puoltanut ainakin 3/4 läsnä olleista.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

57 § Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Yhdistys voidaan purkaa samassa järjestyksessä kuin 56 §:ssä sääntöjen muuttamisesta on määrätty.

Yhdistyksen purkautuessa tai sitä lakkautettaessa sen jäljelle jääneet varat ja omaisuus luovutetaan rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka parhaiten katsotaan toimivan maamme vakuutusmatematiikan edistämiseksi.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖS

58 § Siirtymäsäännös

Aikaisempien sääntöjen mukainen SHV-jäsenyys muutetaan yhdistyksen täysjäsenyydeksi.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Share Share Share