Varsinaiset jäsenet jakaantuvat

  • täysjäseniin
  • alumnijäseniin
  • muihin varsinaisiin jäseniin.

Täysjäsen

SHV-matemaatikon lisäksi täysjäseneksi hyväksytään vakuutusmatemaatikko, joka on täysjäsen sellaisessa aktuaariyhdistyksessä, jonka kanssa Suomen Aktuaariyhdistys on tehnyt vastavuoroisen sopimuksen täysjäsenyyden hyväksymisestä. Täysjäsenyyttä haetaan ja sen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jos et ole aikaisemmin Aktuaariyhdistyksen jäsen ja haet suoraan täysjäsenyyttä, jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Nykyään jäseniä on yhdistyksessä noin 350,
joista täysjäseniä on noin 100.

Täytä jäsenhakemus

Yhdistyksen täysjäseneksi hyväksyttävän henkilön tulee sitoutua noudattamaan aktuaarin eettistä säännöstöä, jonka yhdistyksen kokous vahvistaa hallituksen esityksestä. Yhdistyksen SHV-jäsenluokka vastaa Eurooppalaisen Aktuaariyhdistyksen (Actuarial Association of Europe) tarkoittamaa täysjäsenluokkaa. 

Täysjäsenellä on oikeus kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimensä yhteydessä nimikettä "Fellow of the Actuarial Society of Finland" tai tätä vastaavaa kirjainyhdistelmää "FASF".

Alumnijäsen

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta muuttaa täysjäsenyyden alumnijäsenyydeksi, jos henkilö ei enää toimi vakuutusmatemaattisissa tehtävissä eikä sellaisessa yhtiössä tai ammatissa, joka palvelee yhdistyksen tarkoitusta. Alumnijäsenellä ei ole velvollisuutta ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen.

Muu varsinainen jäsen

Muuksi varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen esityksestä kahden jäsenen suosittelema henkilö, joka työskentelee vakuutusmatemaattisissa tehtävissä ja jolla on riittävä koulutus ja kokemus vakuutusmatemaatikon tehtävistä tai on tieteellisesti perehtynyt vakuutusmatematiikkaan. Myös toisen aktuaariyhdistyksen jäsen, jonka jäsenyys vastaa Eurooppalaisen Aktuaariyhdistyksen (Actuarial Association of Europe) tarkoittamaa täysjäsenluokkaa voidaan hyväksyä muuksi varsinaiseksi jäseneksi.

Täysjäsenellä on mahdollisuus siirtyä niin halutessaan muuksi varsinaiseksi jäseneksi.

Muut jäsenyydet

Yhdistyksellä on myös kunniajäseniä ja kannatusjäseniä.

Jäsenyyden hakeminen

Jäseneksi hakeminen tapahtuu oheisella jäsenhakemuslomakkeella. Muu varsinainen jäsen -jäsenyyttä hakeva tarvitsee kaksi suosittelijaa, jotka ovat Yhdistyksen nykyisiä jäseniä. Täysjäsenyyttä hakeva ei tarvitse suosittelijoita.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja pyytää täysjäseneksi hakevaa allekirjoittamaan sitoumuksen noudattaa eettisiä säännöstöä, ja lisäksi tarvitaan skannattu SHV-tutkintotodistus. Täysjäsenyyttä hakevan pitää myös kertoa kaikista muista aktuaariyhdistyksistä, joissa hän on jäsenenä.

Muu varsinainen jäsen -jäsenyyden muuttaminen täysjäsenyydeksi tai täysjäsenyyden muuttaminen alumnijäsenyydeksi sekä muut jäsenluokkien muutokset tapahtuvat toimittamalla vapaamuotoinen hakemus yhteystietoineen yhdistyksen toiminnanjohtajalle ([email protected]).

Täytä jäsenhakemus

Share Share Share