Aktuaarin tehtävät edellyttävät laaja-alaista ymmärtämistä vakuutusliiketoiminnasta ja sen toimintaympäristöstä. Suomen Aktuaariyhdistyksen toiminnalla pyritään edistämään aktuaarien kykyä huolehtia tehtäväkentästään sekä yksilöinä että ammattikuntana.

Aktuaarien tietotaitoa edistävät yhdistyksen kuukausikokousten yhteydessä pidettävät esitelmät ajankohtaisista aiheista sekä erilliset koulutusseminaarit, kuten ammattimaisuus- ja kuolevuusseminaarit. Aktuaariyhdistyksen verkkosivuilla kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja välitetään tietoa jäsenille. Verkkosivujen lisäksi aktiivisena tiedonvälitystapana ovat säännölliset jäsenkirjeet, joissa välitetään tietoa ajankohtaisista asioista, kuten yhdistyksen toiminnasta, aktuaareille soveltuvista kursseista sekä avoinna olevista työpaikoista.

Aktuaariyhdistyksen ja sen asiantuntijatyöryhmien yhtenä tehtävänä on osallistuminen vakuutusalan ja aktuaarien kannalta merkittäviin sääntelyhankkeisiin. Aktuaariyhdistyksen asiantuntemusta kuunnellaan valmisteltaessa vakuutusalaan liittyvää sääntelyä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Toiminta tapahtuu yhdistyksen hallituksen johdolla. Hallitus kokoontuu kuukausittain. Kotimaisessa toiminnassa keskeistä on aktuaarien ammattitaidon kehittäminen sekä Suomen vakuutusalan toimintojen kehittäminen riskienhallintaan, vakavaraisuussääntelyyn, kirjanpitoon sekä muihin aktuaarien intressipiiriin kuuluvissa asioissa.

Aktuaariyhdistyksen työryhmät avustavat yhdistyksen hallitusta sekä kansainvälisessä toiminnassa mukana olevia jäseniämme muodostamaan Suomen Aktuaariyhdistyksen näkemyksen käsiteltävistä asioista sekä kehittämään aktuaarikoulutusta.

Aktuaariyhdistys on myösThe Actuarial Association of Europen (AAE) ja International Actuarial Association (IAA) -yhdistysten jäsen. Yhdistyksen kansainvälisestä toiminnasta tarkemmin sivulla Kansainvälinen toiminta. Yhdistys on järjestänyt useita mainittujen järjestöjen kansainvälisiä tapahtumia. Viimeisimmät isot tapahtumat Suomessa ovat olleet IAA:n vuosittaisten kollokvioiden PBSS (2007) ja ASTIN (2009) järjestäminen. Suomen Aktuaariyhdistys on myös järjestänyt vuonna 1988 IAA:n kansainvälisen aktuaarikongressin, joka järjestetään neljän vuoden välein. Molemmissa järjestöissä on useita työryhmiä ja elimiä, joissa Suomen Aktuaariyhdistyksellä on edustus.

Yhdistyksen vuosibudjetti on noin 100 000 euroa, joka rahoitetaan henkilöjäsen- ja kannatusjäsenmaksuilla.

Hallitustyö

Hallituksen kokouksissa seurataan yleisesti yhdistyksen toimialaan kuuluvia asioita, yhdistyksen käynnistämien hankkeiden etenemistä sekä työryhmien ja yhdistyksen edustajien toimintaa sekä tehdään näiden pohjalta tarvittavia päätöksiä tai valmistellaan asioita yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Hallitus seuraa yhdistyksen taloudellista tilannetta sekä sopeuttaa toimintansa hyväksytyn budjetin puitteisiin. Hallituksen tehtävänä on myös käsitellä jäsenhakemukset ja esittää uusien jäsenten hyväksymistä kuukausikokoukselle.

Kuukausikokoukset

Yhdistyksen kokouksia kutsutaan kuukausikokouksiksi ja niitä pidetään pääsääntöisesti kolme keväällä ja kolme syksyllä. Lisäksi pidetään erillinen yhdistyksen vuosikokous keväisin. Hallitus tuo yhdistyksen jäsenten keskusteltavaksi ja päätettäväksi asiat, jotka kuukausikokouksen ja vuosikokouksen tulee päättää. Lisäksi vuosikokous tekee erityisesti sille määrättyjä päätöksiä, kuten valitsee hallituksen ja päättää jäsenmaksun suuruudesta.

Kuukausikokousten yhteydessä järjestetään aina esitelmä jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Nämä esitelmät ovat osa yhdistyksemme jäsenten osaamisen kehittämistä. Esitelmien aiheet valitaan tasapuolisesti aktuaaritoiminnan eri alueilta.

Koulutusseminaarit

Yhdistys on järjestänyt säännöllisesti erilaisia koulutusseminaareja perinteisten kuukausikokousten lisäksi. Näissä koulutusseminaareissa on keskitytty tarkemmin ajankohtaisiin asioihin, viimeisimpinä aiheina kuolevuusmallit sekä ammattimaisuus.

Työryhmät

Suomen Aktuaariyhdistyksen alaisuudessa toimivat sääntely-, koulutus- ja kuolevuustyöryhmät. Työryhmät avustavat yhdistyksen hallitusta sekä kansainvälisessä toiminnassa mukana olevia jäseniä aihealueisiinsa liittyvissä kysymyksissä. Työryhmät kokoontuvat 2-5 kertaa vuodessa.

Yhdistyksen julkaisut

Suomen Aktuaariyhdistys julkaisee yhdessä muiden pohjoismaisten yhdistysten kanssa lehteä Scandinavian Actuarial Journal. Tämän lisäksi yhdistys julkaisee mm. SHV-tutkintoon liittyvät hyväksytyt harjoitustyöt.

Share Share Share