Tiivistelmä 

Solvenssi II -direktiivi ja sitä tarkentavat viranomaismääräykset asettavat vaatimuksia vakuutusyhtiön likviditeetinhallinnalle. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomaisen EIOPA:n ohjeet, jotka ovat suoraan otettu myös Finanssivalvonnan määräyksiin, asettavat vaatimuksia kassavirtojen seurannasta sekä likviditeettitarpeen ja likvidin varallisuuden arviosta. Yhtiön tulisi seurata sekä rahoitus- että markkinalik-viditeettiriskiään sekä tunnistaa vaihtoehtoisia rahoitusvälineitä likviditeetin hallinnan kannalta.

Tämä harjoitustyö tarkastelee keskeisimpiä kysymyksiä liittyen vakuutusyhtiön likviditeetinhallintaan. Lähtökohtana ovat nuo viranomaismääräykset, mutta työ etsii niitä laajemmin vakuutusyhtiöiden kannalta hyviä toimintamalleja likviditeetin hallintaan ja likviditeettiriskin tunnistamiseen, mittaamiseen, seurantaan, hallintaan ja raportointiin.

Yhtiön vakavaraisuus- ja likviditeettitilanne ovat kietoutuneet toisiinsa. Likviditeettitilanteessa saattaa näkyä ensimmäisenä vakavaraisuuden nopea huonontuminen. Likviditeettiriskin voi aiheuttaa myös muun tyyppiset riskit. Maineriskin toteutumisesta johtuvasta takaisinostojen lisääntymisestä ja likviditeettiongelmista on kansainvälisiä esimerkkejä.

Huolellisesti toteutetun kassavirtaennusteen avulla yhtiö pystyy arvioimaan likviditeettitilanteensa kehitystä. Kun raportointiin yhdistetään yhtiön näkökulmasta suunniteltu likviditeettistressitestaus, saadaan kuva siitä, millaisia likviditeettitarpeita voi syntyä. Stressitestien perusteella voidaan myös säätää likviditeettitilannetta niin, että tarpeettoman suurta määrää rahaa ei pidetä pankkitilillä "kaiken varalta".

Abstract

Solvency II directive and the European Insurance and Occupational Pensions Authority’s (EIOPA) Guidelines for Governance/Finnish Financial Supervisory Authority’s Regulations set requirements for liquidity management: Insurers must monitor cash flows, liquid assets and total liquidity needs. Companies are required to manage both funding and market liquidity risk as well as identify alternative financing tools for liquidity management and their costs.

This paper considers liquidity management from the insurer’s point of view. In addition to legal requirements which serve as a starting point, it considers more broadly which would be efficient operation models for identifying, measuring, monitoring, managing and reporting liquidity risks.

The solvency and liquidity questions are connected. Liquidity problems can be the first implication of a rapidly deteriorating solvency situation.

It is also possible that liquidity problems are caused by other kinds of issues. Economic history knows some examples where the realisation of reputational risk has lead to the fast growth of the surrender rate and to liquidity problems.

By a carefully implemented assessment of expected cash flows, an insurer can mon-itor the development of its liquidity situation. When this assessment is supplemented with liquidity stress tests, the whole picture of liquidity situation can be attained. After stress testing, it is possible to adjust the amount of cash and other liquid assets to a reasonable level.

Share Share Share