Raportissa tarkastellaan yksityisalojen palkansaajien työeläkemaksujen ja -etuuksien kohdentumista syntymävuosi- ja sukupuolikohtaisesti vuosina 1940–2000 syntyneiden osalta. Tarkastelut perustuvat historiallisen tilastoaineiston ja Eläketurvakeskuksen pitkän aikavä- lin ennustelaskelman tulosten yhdistämiseen. 

Sisäinen tuotto on korko, jolla diskontattuna kunkin tarkasteltavan ryhmän eläkemaksujen ja eläke-etujen nykyarvo muodostuu yhtä suureksi. Vuonna 1940 syntyneiden työeläkemaksun sisäiseksi reaalituotoksi muodostuu noin 6,5 prosenttia. Tässä ikäluokassa naisilla tuotto on vajaa 8 prosenttia ja miehillä vajaa 6 prosenttia. Sisäinen tuotto alenee sukupolvittain tasaisesti 1970-luvulla syntyneisiin asti, jolloin tuotto vakiintuu noin 2,3 prosenttiin. Naisilla sisäisen tuoton taso asettuu noin 2,8 prosenttiin ja miehillä 2 prosenttiin. 

Nettonykyarvo on elinkaaren eläke-etujen ja eläkemaksujen nykyarvojen erotus. Nettonykyarvo muodostuu positiiviseksi 1950-luvun alussa ja aiemmin syntyneille. 1960- luvun jälkipuolen jälkeen syntyneiden nettonykyarvot muodostuvat negatiivisiksi. Sisäisen tuoton aleneminen ja nuorimpien sukupolvien negatiiviset nettonykyarvot johtuvat työelä- kemaksujen noususta. 

Vanhimpien sukupolvien osalta tulokset perustuvat toteutuneeseen työuraan ja osin toteutuneeseen eläkeaikaan. Nuorimpien sukupolvien osalta tulokset perustuvat kokonaisuudessaan ennusteeseen. Tämän vuoksi niihin liittyy merkittävää epävarmuutta.

Share Share Share