Johdanto

Vuoden 2016 alusta tuli voimaan Euroopan laajuinen vakavaraisuussääntely eli Solvenssi II-direktiivi (jatkossa SII-direktiivi), joka koskee myös suomalaisia henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä. Direktiivin käyttöönoton myötä vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskenta uudistui mm. siten, että omaan varallisuuteen voi sisällyttää uutena eränä ”tuleviin vakuutusmaksuihin sisältyvät odotettavissa olevat voitot (expected profits included in future premiums)”, jatkossa EPIFP.

Tässä työssä keskitytään EPIFP:n rooliin vain henkivakuutusyhtiöiden osalta. Mainittakoon kuitenkin, että erän merkitys vahinkovakuutusyhtiöille on selvästi pienempi kuin henkivakuutusyhtiöille. Syynä tähän on vakuutusten sopimusrajojen tulkinta SII-direktiivin mukaisen vastuuvelan laskennassa. Direktiivin mukaan vakuutusvelvoitteet ovat lyhytaikaisia, jos vakuutusyhtiöllä on joko oikeus muuttaa hinnoittelua riskivastaavasti tai irtisanoa sopimus yksipuolisesti. Suomessa tilanne on se, että vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusvelvoitteet ovat pääosin lyhytaikaisia, jolloin EPIFP:n merkitys jää vähäiseksi. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusvelvoitteet ovat taas pääosin pitkäaikaisia, jolloin vakuutusmaksut saatetaan ottaa laskennassa huomioon kymmeniä vuosia eteenpäin. Tämä kasvattaa EPIFP:n merkitystä. [2, 18. artikla] Työn alussa esitellään yleisesti vakuutusyhtiön SII:n mukainen vakavaraisuuslaskenta, EPIFP:n rooli siinä ja EPIFP:n laskenta. Tämän jälkeen vertaillaan EPIFP:n määrää neljän ison suomalaisen henkivakuutusyhtiön kesken. Yhtiöt ovat Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, OPHenkivakuutus Oy ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Näiden yhtiöiden osuus suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden FAS-vastuuvelasta on noin 89 %, joten kysymyksessä on merkittävä osuus koko henkivakuutusmarkkinasta. [3] Tämän jälkeen otetaan tarkempaan käsittelyyn kuvitteellisen Henkivakuutusyhtiö Höyhenen vakuutuskanta hetkellä 01.01.2023 ja tutkitaan EPIFP:n muutoksia ja vaikutuksia SII-suhteeseen eri parametreilla. Lopuksi yhteenveto, jossa käydään läpi työn tuloksia ja EPIFP:n yleistä merkitystä osana omaa varallisuutta. Kaikki esitettävät luvut ovat per 01.01.2023, jos ei muuta mainita.

Share Share Share