Tiivistelmä

Työssä tutkitaan kuolevuudesta aiheutuvaa epävarmuutta vahinkovakuutusyhtiön eläkemuotoisessa korvausvastuussa soveltamalla lakisääteistä vahinkovakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden käyttöön tarkoitettua referenssikuolevuusmallia (K2016) ja mallille laskettua luottamusväliä. Työssä tutkitaan stokastisesti kuolevuusmallista aiheutuvan systemaattisen epävarmuuden ohessa myös yksittäisistä eläkkeensaajista aiheutuvaa epävarmuutta olettamalla, että yksittäisten eläkkeensaajien elinajan todennäköisyysjakauma noudattaa referenssikuolevuusmallia ja että eläkkeensaajien kuolinhetket ovat toisistaan riippumattomia. Lisäksi tutkitaan korkotason vaikutusta käyttäen hyväksi stokastisesti simuloituja korkokäyriä. Tuloksena syntyy todennäköisyysjakauma koko henkivakuutustekniikoin varatulle eläkekorvausvastuulle. Simulointi toteutetaan neljälle erilaiselle esimerkkieläkekannalle.

Tuloksia verrataan Solvenssi II vakavaraisuuslaskentaan ja erityisesti työssä pyritään vastaamaan pitkäikäisyysriskin osalta Vakuutusyhtiölain 6 luvun 12 § riski- ja vakavaraisuusarviota koskevaan vaatimukseen selvittää yhtiön riskiprofiilin sopivuutta standardikaavan mukaisen vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksiin. Työssä tutkitaan myös yksinkertaisen suojausstrategian vaikutuksia korkoriskin määrään.

Abstract

In this paper, uncertainty caused by mortality to P/C insurers’ annuity reserves is investigated by utilizing reference mortality model (K2016) and its confidence interval. The reference mortality model has been developed for the use of insurers that practice workers’ compensation and motor third party liability insurance in Finland. Both systematic model-based uncertainty and uncertainty caused by individual claimants are investigated stochastically by assuming that the times of death of the claimants are independent and follow the probability distribution set by the reference model. Additionally, the effect of interest rate is studied by applying stochastically simulated interest rates. Simulation outcome is the probability distribution of the total annuity reserves. Simulations are performed to four different model portfolios containing annuities.

Results are compared to Solvency II standard formula. Emphasis is made to answer the requirement set out in Article 45 of Directive 2009/138/EC to assess the significance with which the risk profile of the undertaking concerned deviates from the assumptions underlying the solvency capital requirement calculated with the standard formula, with respect to longevity risk. In addition, simple hedging strategy to reduce the interest rate risk is studied.

Share Share Share