Johdanto

Vakuutusyhtiön tulee arvioida tulevia velvoitteitaan, jotta se osaa varautua niihin. Yksi olennainen osa yhtiön velvoitteista on vastuuvelka, joka koostuu taatuista eduista ja harkinnanvaraisista lisäeduista. Tässä SHV-harjoitustyössä käsitellään harkinnanvaraisten lisäetujen vastuun laskentaa Solvenssi II -mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa, sekä niihin liittyvän vaimennusvaikutuksen toimintaa pääomavaatimusten laskennassa.

Aluksi määritellään, mitä lisäeduilla tarkoitetaan ja mitä vakuutusyhtiölaki määrää lisäetujen jakamisesta, erityisesti kohtuusperiaatteesta. Lisäksi kuvataan, mitä delegoitu asetus määrää lisäeduista vakavaraisuuslaskennassa. Harjoitustyössä rajaudutaan tutkimaan tarkemmin vain vakuutussäästöille hyvitettäviä lisäkorko -tyyppisiä lisäetuja.

Taustojen esittelyn jälkeen pohditaan, mitä käytännön vaatimuksia lisäetujen mallintamiselle määräytyy vakuutusyhtiölaista, yhtiöiden julkaistuista lisäetutavoitteista, sekä käytännön johdon päätöksenteosta. Tässä esitetään muutama mahdollinen lähestymistapa lisäetujen mallin periaatteeksi ja pohditaan niiden etuja ja heikkouksia.

Kun on käyty läpi, miten lisäedut vakavaraisuuslaskennan parhaan estimaatin laskennassa toimivat, kerrotaan mitä tarkoitetaan lisäetujen vaimennusvaikutuksella vakavaraisuupääomavaatimuksen laskennassa. Tässä esitetään perusdynamiikka vaimennusvaikutuksen toiminnasta periaatetasolla ja miten ja mistä syistä eri asetelmissa vaimennusvaikutusta voi syntyä.

Aiemmin esitettyjen mallien kautta tehdään muutamia yksinkertaistettuja skenaariolaskelmia, jotta voidaan vertailla eri mallien toimintaa. Tässä luodaan yksinkertainen esimerkkiyhtiö ja sille vakuutuskanta tietyin oletuksin. Tämän jälkeen tutkitaan, miten eri oletusten muuttaminen vaikuttaa lisäetujen muodostumiseen kussakin mallissa. Lisäksi tutkitaan yhtiön vakavaraisuuspääomavaatimuksen muodostumista rajautuen osaan standardikaavan mukaisista riskeistä. Näin pystytään myös tutkimaan lisäetujen vaimennusvaikutuksen muodostumista eri malleissa, sekä tutkimaan kuinka se muuttuu, mikäli lähtöoletuksia muutetaan.

Raportti päätetään yhteenvetoon, jossa käydään läpi tiivistetysti olennaiset havainnot ja pohdinnat lisäetujen laskennan vaatimuksista ja mallin valinnasta ja sen merkityksestä.

Share Share Share