Tiivistelmä 

Tässä työssä esitellään Solvenssi 2-direktiivin mukainen vakavaraisuuslaskenta pääpiirteissään. Tarkoituksena on ollut kerätä vakavaraisuuslaskennan kuvaus eri tasoisesta sääntelystä yhdeksi kokonaisuudeksi. Kun kyseessä on laskentaa kuvaava työ, keskitytään Solvenssi 2-direktiivin ensimmäiseen pilariin, joka koskee kvantitatiivisia vaatimuksia. Muita pilareita ovat kvalitatiivisia vaatimuksia ja valvontaa koskeva toinen pilari ja kolmas koskee valvontaraportointia ja tietojen julkistamista. 

Solvenssi 2-direktiivin periaatteena on ollut markkinaehtoinen arvostaminen. Samalla pyritään siihen, että vakavaraisuusvaatimuksessa otetaan huomioon ne riskit, joille vakuutusyhtiö on altistunut. Markkinaehtoinen arvostaminen vastuuvelan yhteydessä tarkoittaa vakuutussopimuksista aiheutuvien kassavirtojen diskonttaamista markkinakoroista johdetulla riskittömällä korkokäyrällä. Vakuutussopimukset, jotka luetaan vastuuvelkaan, on niitä, joihin yhtiö on sitoutunut. Vakuutussopimuksiin sisältyvät optiot tulee myös huomioida vastuuvelan arvostuksessa. 

Vakavaraisuusvaatimus lasketaan niille riskeille, joille vakuutusyhtiö on altistunut. Vaatimus voidaan laskea standardikaavalla, mutta sisäisiä malleja on mahdollista käyttää tai tulee käyttää valvontaviranomaisen niin vaatiessa. Työssä keskitytään standardikaavan kuvaamiseen. Kaavassa varat ja velvoitteet sijoitetaan niiden riskiä parhaiten vastaavaan moduuliin. Vakuutussopimusten päämoduulit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: henki-, vahinko- ja sairausvakuutusmoduuleihin. Markkinariskimoduulissa on stressattu eri riskifaktoreita. Muita moduuleja on vastapuoliriskin, aineettomien hyödykkeiden ja operatiivisen riskin moduulit.

Abstract

In this work, the essential parts of the solvency calculation according to the Solvency 2 directive are represented. The regulation related to the solvency is gathered from different levels of the regulation. The focus is on the first pillar of the Solvency 2 directive which encompasses the quantitative requirements. The second pillar sets standards for the qualitative internal controls and the supervisory review. The last pillar includes the disclosure requirements. 

The principle of the Solvency 2 directive is the market-consistent valuation. The solvency capital requirement should reflect all financial risks which an insurance company is exposed to. The market-consistent valuation of the insurance policies means discounting all cash flows related to the policies with the risk-free yield curve. The technical provision should include all underwritten policies and it should also take the timevalue of the optionality into account. 

The solvency capital requirement encompasses all exposed financial risks. The requirement can be determined with the standard formula. The company can use also internal models or the supervisor can oblige to do so. This work focuses on the standard formula which consists of the modules and their sub-modules. The assets and the liabilities are allocated to the relevant module which reflects the underlying risk best. The insurance underwriting risks are calculated in the life, the non-life or the health modules. The market risk module stresses different market risk factors. Other modules are for the counterparty, the intangible and the operational risks.

Share Share Share