Tiivistelmä

Suomen työeläkejärjestelmän hajautetun organisaation, työeläkkeiden osittaisen rahastoinnin ja viimeisen eläkelaitoksen periaatteen vuoksi eläkelaitosten välillä tarvitaan kustannustenjakoa ja toisten puolesta maksettujen eläkeosien selvittelyä. Nämä kustannusten selvittelyt tehdään keskitetysti Eläketurvakeskuksessa.

Eläketurvakeskuksessa hoidetaan vuosittain kuusi erillistä kustannustenjakoa:

 • yhteisesti kustannettavat TyEL- ja MEL-eläkkeet ja toisten eläkelaitosten puolesta maksetut eläkkeet
 • YEL-eläkkeet ja valtion osallistuminen YEL-eläkkeiden kustannuksiin
 • Eläketurvakeskuksen kustannusosuudet
 • Työttömyysvakuutusrahaston maksun jako eläkelaitoksille
 • palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjako
 • valtion varoista korvattavien alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta karttuneiden etuusosien kustannustenjako.

Kustannustenjako perustuu lakeihin, asetuksiin ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin kustannustenjako- ja VEKL-perusteisiin sekä niihin liittyviin Eläketurvakeskuksen antamiin suosituksiin. Eläkelaitokset antavat vuosittain Eläketurvakeskukselle tiedot kustannustenjakovuonna maksamistaan eläkkeistä sekä vakuutettujensa palkkasummaan pohjautuvat kustannustenjaon maksutiedot. Näistä tiedoista Eläketurvakeskuksessa lasketaan eläkelaitoksille lopulliset kustannustenjakoerät kustannustenjakovuotta seuraavana vuonna. Selvittelyjen suurta rahaliikennettä saadaan jaettua jo kustannustenjakovuodelle ennakkomaksujärjestelmällä.

Abstract

Due to the decentralized organization and partial funding of the Finnish earnings-related pension system and the principle of the last pension provider, it becomes necessary to divide costs between pension providers and clarify pension shares paid on behalf of other parties. The Finnish Centre for Pensions clarifies these costs.

The Finnish Centre for Pensions carries out six different types of cost division each year:

 • jointly financed pensions under the Employees Pensions Act (TyEL) and the Seafarer’s Pensions Act (MEL) and pensions paid on behalf of other pension providers,
 • pensions under the Self-employed Persons’ Pensions Act (YEL) and the share of state participation in YEL pension costs,
 • the portions of cost of the Finnish Centre for Pensions,
 • the distribution of the Unemployment Insurance Fund contributions to the pension providers,
 • the distribution of the costs of pension benefits accrued during unsalaried periods and
 • the distribution of the costs of pension benefits accrued under the Act on compensation for Pension Accrual from State Funds for Periods of Childcare and Periods of Study (VEKL).

The division of costs is based on laws, regulations and the cost distribution and VEKL bases confirmed by the Ministry of Social Affairs and Health, as well as on related recommendations issued by the Finnish Centre for Pensions.

Pension providers annually inform the Finnish Centre for Pensions of pensions paid during the cost division year and submit payment information of the cost division based on the wage sums of the insured. Based on this information, the Finnish Centre for Pensions calculates the final cost division instalments for the pension providers for the year following the cost division year. The large flow of money that follows the clarifications is distributed already for the cost division year, through an advance payment system.

Share Share Share