Nettomaahanmuuton lisääntyminen vähentäisi eläkemaksun korotuspainetta

Suomen väestö ikääntyy nopeasti eliniän pidentymisen ja syntyvyyden laskun vuoksi. Työssäkäyvät maksavat kullakin hetkellä suurimman osan maksussa olevista eläkkeistä. Nykyisellä väestökehityksellä eläkemaksujen arvioidaan nousevan noin kuudella prosenttiyksiköllä vuoteen 2085 mennessä.

Vuonna 2017 Suomen 5,5 miljoonasta asukkaasta ulkomailla syntyneitä oli vajaa seitsemän prosenttia ja nettomaahanmuutto oli noin 15 000 henkilöä. Maahan vuosittain muuttavat henkilöt ovat pääsääntöisesti työikäisiä tai lapsia, ja siksi maahanmuutto alentaa vanhushuoltosuhdetta.  Lisäksi joissakin maahanmuuttajaryhmissä syntyvyys on huomattavasti suurempaa kuin Suomessa syntyneillä, joten maahanmuutto näistä ryhmistä nuorentaa ikärakennetta erityisesti. Nuorempi ikärakenne pienentää eläkemenoa ja -maksua suhteessa palkkasummaan. Vaikutuksen suuruus riippuu maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä työllistymisestä.

Tässä työssä arvioidaan skenaariolaskelmien avulla muuttoliikkeen vaikutuksia eläkemenoon ja eläkemaksuun. Maahanmuuttajat ryhmitellään syntymämaansa perusteella kolmeen ryhmään: hyvin työllistyvät, keskinkertaisesti työllistyvät ja huonosti työllistyvät. Maassaoloajan oletetaan olevan positiivisessa yhteydessä työllistymiseen ja toisen polven maahanmuuttajien työllistyvän vanhempiaan paremmin. Oletukset perustuvat hallinnollisista rekistereistä saatuihin toteumatietoihin.

Nettomaahanmuuton kasvu vähentää maksunkorotuspainetta lähivuosikymmeninä sitä enemmän mitä paremmin työllistyvästä ryhmästä lisämaahanmuuttajat tulevat. Pidemmällä aikavälillä maahanmuuttajaryhmän merkitys vähenee. Nettomaahanmuuton kasvu 10 000 henkilöllä laskee eläkemaksun korotuspainetta noin kahdella prosenttiyksiköllä pitkällä aikavälillä. Nettomaahanmuuton vähentyminen kasvattaa maksunkorotuspainetta vastaavasti.

Maahanmuuttajien eläkkeet jäävät keskimäärin matalammiksi kuin Suomessa syntyneillä. Nettomaahanmuuton kasvuskenaarioissa keskieläkkeen suhde keskiansioon jää peruslaskelmaa matalammaksi.

Increased net immigration would reduce upward pressure on pension contributions

The Finnish population is ageing rapidly as a result of increasing life expectancy and a declining birth rate. The bulk of pensions currently in payment are paid for by people in employment. If population trends continue at the current rate, it is projected that pension contributions will rise by around six percentage points by 2085.

In 2017 nearly seven per cent of the Finnish population of 5.5 million were born abroad, and net immigration totalled around 15,000 persons. Most migrants moving to Finland each year are either of working age or children, and therefore immigration reduces the old-age dependency ratio. Furthermore, some migrant groups have considerably higher birth rates than people born in Finland, which means than immigration from these groups particularly contributes to a younger age structure. A younger age structure lowers the ratio of pension expenditure and pension contributions to wages. The magnitude of the effect depends on migrants’ and their descendants’ employment rates.

This research uses scenario calculations to assess the impact of migration on pension expenditure and pension contributions. Migrants are classified into three groups based on their country of birth: high, medium and low employment outcome. It is assumed that the length of time spent in the country correlates positively with employment outcome and that second-generation immigrants have better employment outcomes than their parents. These assumptions are based on historical data obtained from administrative registers.

An increase in net immigration will ease the upward pressure on pension contribution rates the more the larger the share of additional immigration from high employment outcome groups. In the longer term the effect will be less dependent on the immigrant group. An increase of 10,000 persons in net immigration would reduce the upward pressure on pension contributions by around two percentage points in the long term. A decrease in net immigration would increase that pressure accordingly.

On average the pensions of immigrants are lower than those for people born in Finland. In scenarios predicting an increase in net immigration, the ratio of mean pensions to mean earnings is lower than in the baseline projection.

Share Share Share