Abstract

Lakisääteiset työeläkkeet rahoitetaan Suomessa osittain rahastoivan periaatteen mukaan. TyEL:n mukaista toimintaa vakuuttavien eläkelaitosten, joihin kuuluvat myös eläkesäätiöt ja eläkekassat, tulee vuosittain hyvittää rahastojaan Rahastoonsiirtovelvoitteen mukaisesti.

Sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkerahastoja hyvitetään rahastokorolla. Vanhuuseläkerahastoja hyvitetään myös lisätäydennyksillä, joihin kuuluvat eläkevastuun täydennyskerrointa (täydennyskerroin) ja osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun ylärajan ylitystä vastaavat täydennykset. Lisäksi osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen siirretään osaketuottokertoimesta osuus, joka tätä kirjoitettaessa on osaketuottokertoimen viidesosa. Rahastokoron, täydennyskertoimen ja osaketuottokertoimen viidesosan summa on Rahastoonsiirtovelvoite, RSV.

Vanhuuseläkevastuiden lisätäydennyksillä voidaan vaimentaa tulevien vuosien vakuutusmaksujen korotuspainetta ja lisätäydennykset toimivat myös rahastoitujen osien arvon ja rahastointiasteen säilyttäjinä.

Täydennyskerroin vaikuttaa eläkelaitoksessa tasausvastuuseen ja osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu voi saada negatiivisia arvoja, jolloin se pienentää kokonaisvastuuta.

Tämän työn tarkoituksena on mallintaa ja tutkia stressitilanteita, joissa osakekurssit putoavat voimakkaasti tarkasteluvuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Täydennyskerrointa, osaketuottokerrointa ja osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta voidaan käyttää laskennassa arvioitaessa eläkevastuun muutosta edellä mainituissa stressitilanteissa.

Laskennassa käytettävien laskuperusteiden mukaisten kaavojen tietyt osat ovat laskentahetkellä tuntemattomia mutta toisaalta tiedetään, että ne ovat arvoltaan pieniä. Likiarvotekniikalla laskeminen perustuu siihen, että kyseisten osien estimointi on kokonaisuuden kannalta tarpeetonta.

Työn tuloksia voidaan hyödyntää 1.1.2017 käyttöön tulleessa eläkelaitoksen omassa riski- javakavaraisuusarviossa (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA), sillä ORSAan kuuluu muun muassa eläkelaitosta kohtaavien erilaisten stressitilanteiden arviointi.

Share Share Share